Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

Noux nationalpark
Populärt utflyktsmål året om. Sjöplatå med kuperad terräng, gamla granskogar, tallmoar, mindre myrar. Rik fågelfauna. Nätverk av vandringsleder och naturstigar, dock ej skötta skidspår. Talrika rast- och lägerplatser med eldstad. Finlands naturcentrum Haltia vid Noux Långträsk kan nås med buss 245 från Esbo centrum. Foto Magnus Östman.
 

Kasaberget
Högt berg med fin utsikt, lundar, fredad gammelskog och myr (Stormossen) nära tättbebyggda Grankulla centrum och Åbo motorväg. Skogen rik på död ved och hotade tickor; flygekorre, vitryggig hackspett och mindre flugsnappare. Naturstig och skidspår.


Esbo skärgård

Arkipelagen kring Sommaröarna
är populär bland långfärdskridskoåkare
och paddlare. Ön Pentala har
naturskyddsområde, naturstig,
lång sandstrand, klarvattensjö
och skärgårdsmuseum (öppet sommartid).
Foto Bernt Nordman 

Porkala udd
Naturskydds- och rekreationsområde på gränsen till ytterskärgården. Uddspetsen (Pampskatan) är en klassisk flyttfågelobservationsplats. Blandskog, sten- och klippstränder. Stigar, rastplatser med eldstad. Om vintern populärt utflyktsmål bland långfärdsskridskoåkare. Växtraritet: stallört (Ononis arvensis). Foto Magnus Östman

Villa Elfvik och Bredviken
Naturens hus, Villa Elfvik, är en gammal jugendvilla som fungerar som Esbo stads centrum för miljöinformation. Utställningar med miljö- och naturtema, naturskola, möteslokal och kafé. I närheten flera naturstigar i gammal lundartad skog och spångar till fågeltorn vid Bredviken. Foto Magnus Östman

Hanaböle träsk
Vandas populäraste rekreationsområde. Omfattande nätverk av skogsstigar, vandringsleder och skidspår, som leder in i Sibbo storskogs nationalpark. Populärt bland terrängcyklister. Kafé, omklädningsrum, bastu och vinterbad. Nås med buss nr 739 från Järnvägstorget i Helsingfors. Foto Magnus Östman

Gammelstadsviken
Vassrik, stor fågelvik omgiven av strandlundar som genomkorsas av motionsleder och stigar. Spångar ut i vassen till fågeltorn. Rikt fågelliv både under flyttnings- och häckningstid. Foto Magnus Östman

Sveaborg
Helsingfors världskulturarv (sjöfästning och kasernbyggnader från 1700-talet), men också rik natur (parker, botaniskt intressanta fästningsvallar, fina strandklippor med havsutsikt) på gränsen till ytterskärgården. Nås med färja från Salutorget året om. Foto Magnus Östman

Kallvik udde
Friluftspark och naturskyddsområde. Tallbevuxen udde med fina sandstränder. Strandäng med naturstig. Ofta fågelrariteter. Kokskjul, bänkar, bord och toaletter. Med metron och buss 560 kommer man nära udden. Foto Jonas Häggblom

Meiko
Stort naturskyddsområde i nordvästra Kyrkslätt. Orörda skogar med mycket död ved, myrar, bäckar, klarvattensjöar (Meiko, Korsolampi). Stigar och vandringsleder (3,2–8,3 km), lägerplats, eldstad och kokskjul, toaletter. Foto Magnus Östman

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Resultat för biologisk mångfald:

Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Inte bara måsar och rovfåglar, utan också en del skogslevande småfåglar visade sig vara sårbara för vindkraftverk enligt en ny omfattande studie.

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad.

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner?

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”

Kalk skapar mångfald

”Vårt land är fattigt, skall så bli, För den, som kalk begär”

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.

Se och hör fåglarna bättre från tornen

Var du än bor i Svenskfinland är det aldrig speciellt långt till närmaste fågeltorn.

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.

Kina växer

Kina står inför många utmaningar för att kunna försörja den växande befolkningen. Det råder brist på odlingsmark, vattnet är förorenat och den biologiska mångfalden minskar.

Finlands myrskydd kompletteras

Finland är världens myrrikaste land, men skyddet av myrnaturen är bristfällig. Nu bereds ett kompletterande skyddsprogram med avsikt att förbättra myrskyddet speciellt i södra Finland.

Låt alla blommor blomma

– Betesmarken vid ån skulle vi sköta oberoende om vi fick miljöstöd eller inte, säger Maria Dentala.

Här går pungdjuren säkra

Att flytta friska djurpopulationer ut till fredade, isolerade öar är en lösning Australien gått in för när den ursprungliga faunan trängs tillbaka av introducerade rovdjur och sjukdomar.

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.