Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Tänker din EU-kandidat på miljön?

Det är dags för Europaparlamentsval. I maj har du en chans att påverka. Vad är viktigt just för dig? Alla kandidater rör sig på webben. Ta kontakt och våga fråga.

EU har stora möjligheter att ta till krafttag mot luftförorenande utsläpp - om de folkvalda så vill.
”Vem jobbar och lobbar för miljön i Bryssel”, undrade jag och landade på EEB:s hemsidor. Jag visste att Natur och Miljö är medlem i de europeiska miljöorganisationernas största paraplyorganisation EEB, European Environmental Bureau, men inte mycket mer. Så jag blev nyfiken och ringde upp Mikael Karlsson, ordförande för både EEB och rikssvenska Naturskyddsföreningen och undrade vad EEB vill lyfta fram inför valet.

Vilka tre miljöfrågor är de viktigaste för de nya EU-parlamentarikerna att fokusera på?
Klimat, luftvård och reformer av jordbrukspolitiken.

Vissa skärpningar har skett inom klimatpolitiken i EU, men de är djupt otillräckliga. Idag har vi bindande mål för utsläpp, men inte bindande nationella mål för andelen förnybar energi och inte heller för effektivisering av energianvändningen. Att energi- och klimatpaketet genomförs, helst med skärpta regler, är en av de viktigaste frågorna. Underlagsdokumenten visar att det kunde skapa en halv miljon nya jobb. Den stora utmaningen är att få alla att förstå att ekonomi och miljö går hand i hand och inte är motpoler. I motsats till för tio år sedan finns det idag i EU en teoretisk förståelse för det, så vi är på rätt väg. Tankesättet: ”Nu måste vi förstöra lite för att få ekonomin att rulla” måste gå till historien.
Inom luftvården gäller det att sänka de nationella takvärdena för utsläpp som idag inte är tillräckligt ambitiösa och som ändå överskrids. Det gäller att införa nationella strategier och satsa på stadsplaneringen. Åtgärder kunde vara en höjd skatt för törstiga bilar, kilometerskatt för tung trafik, att minska användningen av dubbdäck, m.m.
Inom jordbrukspolitiken har vi under den senaste perioden nästan tagit ett steg tillbaka. Nu är det dags att flytta pengar från att stimulera produktionen till att belöna miljöinsatser. Men näringen är stark i EU och konkurrensen hård från andra delar av världen, vilket gör det svårt att fatta beslut för miljöinsatser.

Hur jobbar EEB?
I Bryssel har vi 20-25 personer, men vår styrka är att vi består av omkring 150 medlemsorganisationer, verksamma i olika länder. Sakkunniga från de olika organisationerna träffas i tematiska arbetsgrupper. De tar fram problembilder i samarbete med forskare och lägger fram förslag till åtgärder och lösningar. Sen gäller det att jobba på bred front, direkt och via media; med kommissionen, politiska grupperingar, enskilda ledamöter, ambassader, regeringar. Vi jobbar med alla, utom med fascister och rasister. Det viktiga är att vara ute så tidigt som möjligt, innan förslagen tagit form.

Får ni då information om vad som diskuteras i ett tidigt skede?
Nej. Tyvärr. Vi har också stämt kommissionen för att de inte har släppt information. Vilket betyder att vi måste ha vänner på insidan.

Ser man stora skillnader mellan de politiska grupperingarna i miljöfrågor?
Njaa. Det viktiga är att det finns engagerade i miljöfrågor i alla grupper och i alla partier. Det är dem vi vill finna och dem vi borde rösta in i parlamentet. De blir våra rapportörer och påverkar de andra inifrån.

Och inför valet? Hur jobbar ni för att de rätta ska väljas in?
Mycket av det jobbet sker nationellt. Naturskyddsföreningen miljötestar t.ex. Europavalskandidaterna och resultaten publiceras inom kort.
 

 

 

Frågor till kandidater i Europaparlamentsvalet 2014

Frågorna är ur Svenska naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet. Ställ frågorna också till din kandidat!

1. Ställer du dig bakom att EU under mandatperioden ska besluta om ett mål för att fördubbla miljöskatternas andel av det totala skattetrycket i medlemsstaterna?

Bakgrund:

Inför vårtoppmötet 2013 skrev EU-kommissionen i ett meddelande om att ta EU ur den ekonomiska krisen att miljöskatter ”kan stimulera utveckling av ny teknik och främja resurseffektiviteten och skapandet av ’gröna’ jobb”. EU-kommissionens högnivågrupp European Resource Efficiency Panel föreslog ifjol i enighet mellan politiker, företag, fackföreningar och miljöorganisationer att EU-kommissionen ska ”uppmuntra medlemsländerna att skifta skatterna från jobb till resursanvändning”. Naturskyddsföreningen ser miljöskatteväxling som ett kraftfullt och effektivt redskap och anser att EU under nästa mandatperiod ska sätta målet att fördubbla andelen miljöskatter, även om målet kan uppnås vid en senare tidpunkt.

2. Ställer du dig bakom att EU ska anta ett direktiv om allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med Århuskonventionen?

Bakgrund:

EU är part till konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). EU har dock inte rättsligt implementerat konventionens samtliga krav på att ge allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Naturskyddsföreningen anser att EU ska anta ett direktiv om tillgång till rättslig prövning så att konventionens alla krav tillgodoses. Direktivet ska ha en låg tröskel för tillgång till rättslig prövning för såväl enskilda som miljöorganisationer och bör omfatta all lagstiftning som rör miljö, inkluderande regler som rör hälsa och användning av naturresurser. 

3. Ställer du dig bakom att EU:s handelsavtal med USA inte ska innehålla en särskild ”Investor-State Dispute Settlement Mechanism” (ISDM)?

Bakgrund:

Sedan förra året förhandlar EU med USA om att upprätta ett bilateralt handelsavtal, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Ökad handel kan stärka ekonomin förutsatt att miljökonsekvenser hanteras tillfredsställande. En föreslagen komponent i TTIP kallas ISDM (Investor-State Dispute Settlement Mechanism) och ska möjliggöra för företag att under vissa förhållanden stämma stater i särskilda tribunalter, om staterna exempelvis inför miljöregler som påverkar företagens investeringar. Naturskyddsföreningen anser att TTIP inte ska innehålla en ISDM, utan att investeringar i vanlig ordning ska skyddas i domstol, där samhällets miljökrav och företagens intressen vägs utifrån EU:s fördrag och lagstiftning. 

4. Ställer du dig bakom att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser inom EU med 60 procent 1990-2030?

Bakgrund:

I januari 2014 presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för EU:s klimat- och energipolitik. Kommissionen föreslår en minskning av växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030. Naturskyddsföreningen anser att ambitionerna måste höjas kraftigt om EU ska nå sitt eget mål på 80-95 procent minskning till 2050 och ta sin del av det globala ansvaret att begränsa temperaturökningen till maximalt två grader. Ett ambitiöst EU-mål är också nödvändigt för att få fart på de globala klimatförhandlingarna med sikte på löftet om ett bindande globalt avtal på FN:s COP21-möte i Paris 2015. Målet behöver även vara bindande, nedbrutet för medlemsstaterna och ska inte inkludera skogssänkor eller utsläpp utanför EU. 

5. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande krav för respektive medlemsstat som sammantaget gör att andelen förnybar energi i EU blir minst 45 procent 2030? 

Bakgrund:

Andelen förnybar energi i EU var 13 procent 2012 och förväntas 2020 bli 21 procent. Kommissionens nya klimat- och energipaket för politiken fram till 2030 innehåller inget förslag på bindande mål för medlemsstaterna, trots att dagens regelverk ställer sådana krav på nationell nivå (målen nu gäller år 2020). Samtidigt visar EU-kommissionens egen konsekvensbeskrivning att det skapas omkring 500 000 fler arbetstillfällen i EU om det finns mål även för förnybar energi respektive energieffektivitet, och inte bara ett (1) mål för minskning av växthusgaser. Naturskyddsföreningen anser att målen för förnybar energi behöver vara bindande på nationell nivå även efter 2020. 

6. Ställer du dig bakom att EU ska anta bindande mål för respektive medlemsstat som sammantaget minskar energianvändningen i EU med minst 40 procent 1990-2030?

Bakgrund:

All energitillförsel, även från förnybara energislag, påverkar miljön. Energin måste därför användas så effektivt som möjligt. Genom att minska den totala energianvändningen ökar dessutom möjligheten för EU att klara sin egen energiförsörjning och därmed stärka energisäkerheten. Effektiviseringspotentialen är fortfarande mycket stor i unionen men det behövs klara målsättningar och effektiva styrmedel för att realisera den. Kommissionens nya klimatpaket saknar tydliga målsättningar, trots att sådana visats stimulera ökad sysselsättning. Naturskyddsföreningen anser att bindande nationella mål behövs för att nationella styrmedel ska kunna utformas och implementeras effektivt inom EU. 

7. Ställer du dig bakom att EU måste besluta om att minska utbudet av utsläppsrätter så att priset bli minst 30 euro (ca 265 kr) per ton utsläpp av växthusgaser?

Bakgrund:

Inom EU:s system för handel med utsläppsrätter ligger priset för att släppa ut ett ton koldioxid idag på omkring 40 kronor. Detta pris ligger långt under utsläppens verkliga kostnader och det räcker ingalunda för att stimulera investeringar i grön teknik. Som jämförelse är den generella svenska koldioxidskatten cirka 27 gånger högre. Flera medlemsstater, parlamentariker och kommissionen pekar på att förtroendet för systemet är mycket lågt, och de åtgärder som redan vidtagits har varit uppenbart otillräckliga. Naturskyddsföreningen anser att systemet måste stärkas så att en prisbild på åtminstone 30 euro per ton utsläpps skapas. 

8. Ställer du dig bakom att EU ska besluta om gemensamma hållbarhetskriterier för användning av alla slags biobränslen?

Bakgrund:

EU:s lagstiftning kräver att minst 10 procent av energin i väg- och järnvägstrafik i respektive land ska vara förnybar år 2020. För att få räknas av mot målet måste produktion och distribution av förnybara drivmedel uppfylla krav om klimatnytta, naturvård och social hänsyn. För biobränslen inom el- och värmesektorn och industrin saknas motsvarande krav, så exempelvis flis producerad med stor naturhänsyn och säker klimatnytta kan konkurreras ut av flis som producerats med avsevärt sämre miljöprestanda. Naturskyddsföreningen anser att endast biobränslen som producerats med kraftfulla naturvårdskrav och sociala krav, och som ger säker klimatnytta, bör godkännas inom EU:s klimatlagstiftning. 

9. Ställer du dig bakom att EU ska anta mål om att halvera matsvinnet till år 2025 och verka för att målet blir bindande för medlemsstaterna?

Bakgrund:

Enligt resolutionen från Europaparlamentet slösas upp till hälften av all ätbar mat bort varje år inom EU; i hushållen, på snabbköpen, restaurangerna och längs livsmedelskedjan. Samtidigt lever 79 miljoner EU-medborgare under fattigdomsgränsen och 16 miljoner är beroende av livsmedelsbistånd från välgörenhetsorganisationer. Europaparlamentet antog redan 2012 en resolution som uppmuntrade EU-kommissionen att föreslå åtgärder för att halvera matsvinnet till 2025. Naturskyddsföreningen anser att EU nästa mandatperiod ska lagstifta om målet och göra det bindande för medlemsstaterna. En differentierad ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna kan då behöva göras. 

10. Ställer du dig bakom att ideella verksamheter och småföretag ska undantas från EU:s föreslagna växtförökningslag?

Bakgrund:

Ifjol presenterade EU-kommissionen ett förslag på konsoliderad och uppdaterad lagstiftningen om saluföring av växtförökningsmaterial, med syftet att allt sådant material ska registreras för att kunna säljas. Ytterst handlar förordningen om hur den odlade mångfalden ska hanteras, vad som får saluföras, hur och till vilka kostnader. Bland ideella verksamheter och småföretagare runt om i EU har förslaget väckt motstånd. Naturskyddsföreningen anser att registreringsverksamheten riskerar att bli så kostsam att endast stora företag kommer att kunna gå de nya reglerna till mötes. Ideella odlare och småföretag med färre än tio anställda behöver undantas från lagen för att gynna mångfald i odlingen. 

11. Ställer du dig bakom att EU-kommissionens nya luftvårdspaket ska skärpas så att EU:s miljömål och WHO:s krav för luftkvalitet uppnås till senast 2030?

Bakgrund:

Varje år dör 400 000 européer i förtid på grund av luftföroreningar (mer än tio gånger fler än vad som dör i trafiken). Stora arealer försuras och övergöds på grund av nedfall av luftföroreningar. I december 2013 presenterade EU-kommissionen ett paket med nya lagförslag för att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten, bl.a. i EU:s utsläppstaksdirektiv (NEC). Naturskyddsföreningen välkomnade förslaget, men anser att i utsläppstakdirektivet måste skärpas så att målen som fastställts i EU:s miljöhandlingsprogram klaras senast 2030. Luftkvalitetsdirektivet behöver skärpas så att gränsvärden för utomhusluft läggs i nivå med vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar för hälsoskyddet. 

12. Ställer du dig bakom att införa vetenskapliga kriterier samt begränsningar i lag för hormonstörande ämnen i sådana varor som barn kommer i kontakt med i vardagen?

Bakgrund:

Hormonstörande ämnen kopplas idag allt starkare samman med en rad allvarliga hälsoeffekter som cancer, fetma, diabetes och reproduktionsstörningar. EU-kommissionen har sagt att den ska se över EU:s strategi för hormonstörande kemiska ämnen och många forskare efterlyser utvecklade regler. I fjol antog Europaparlamentet ett betänkande som kräver förslag från kommissionen om förbud eller begränsningar mot sådana ämnen senast 2015. Naturskyddsföreningen ser ett stort behov av skärpta regler, särskilt när det gäller att begränsa farliga hormonstörande ämnen i varugrupper som barn kommer i kontakt med, såsom leksaker, textilier, elektronik och förpackningsmaterial.

13. Ställer du dig bakom att skärpa REACH så att förordningen omfattar även varor, lågvolymämnen, nanomaterial, stärkt substitution och gruppvis prövning av ämnen?

Bakgrund:

REACH-förordningen är det centrala regelverket i EU för reglering av kemikalier. En rad utvärderingar har redan genomförts, fler kommer att genomföras kommande år, och olika reformförslag har lagts fram, bland annat från svenskt håll. Naturskyddsföreningen anser att varor med särskilt farliga ämnen alltid ska omfattas regelverket, liksom ämnen i låga volymer, som idag ligger helt utanför REACH. Även nanomaterials särskilda egenskaper behöver inkluderas och substitutionsprincipen ska stärkas så att den alltid tillämpas vid tillståndsprövning av särskilt farliga ämnen i REACH. Det är också viktigt att samlat kunna pröva hela grupper av likartade kemikalier samlat, i syfte att göra tillämpningen mer effektiv.

14. Ställer du dig bakom att förordningen om tekniska åtgärder i fiskeripolitiken ska minimera användningen av fiskeredskap som skadar havsbotten, även utanför EU?

Bakgrund:

EU:s gemensamma fiskeripolitik har nyligen reviderats och i nästa mandatperiod ska beslut fattas om tekniska åtgärder. I januari 2014 remitterade kommissionen en rapport i frågan och det är väl känt att bottentrålar orsakar stora skador för både miljön och fisket. Naturskyddsföreningen anser att det behövs tydliga begräsningar för bottentrålning och andra destruktiva fiskemetoder i den nya EU-förordningen för tekniska åtgärder, och att det ska gälla även båtar som fiskar med stöd av tredjelandsavtal i vatten utanför EU. Ett sätt att minska användningen av bottentrålning är att EU kräver minimering av miljökonsekvenserna av de fiskemetoder som används. En rad metoder är mer miljöanpassade än bottentrålning. 

15. Ställer du dig bakom att införa förbud mot import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar samt förbud mot import av fiskar som har ätit denna typ av foder?

Bakgrund:

EU-reglerna som ska förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen) trädde i kraft den 1 januari 2010. Fiskarna som ingår i foder till odlade fiskar och skaldjur som importeras till EU omfattas däremot inte av reglerna. Nyligen har en översyn av förordningen inletts och det finns en möjlighet att förordningen öppnas upp för revideringar under nästa mandatperiod. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att förbjuda import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar samt förbud mot import av fiskar som har ätit denna typ av foder. Jakten på fiskfoder bidrar till storskalig förstörelse av ekosystem och äventyrar livsmedelsförsörjningen i många tropiska länder.

 

 

Henrika Mercadante. Finlands Natur 1/2014.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Resultat för miljögifter:

Mat ur naturen: kirskål och duntrav

De späda skotten av kirskål är användbara i matlagningen på en mängd olika sätt. Duntravens unga skott kan med fördel ersätta sparris eller bondböna.

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Vegetarisk mat: Smak och placering viktigast

Genom att ändra våra kostvanor kan vi minska på utsläppen. Enligt en undersökning kan vägen till klimatsmarta mattjänster gå via stora satsningar på tillgänglighet och att storköken lär sig laga smaklig vegetarisk mat.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? 

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland.

Torskens återkomst dröjer

Saltpulserna 2014–2015 såg först ut att blåsa nytt liv i Östersjöns torskstammar, men syrebristen stör fortfarande fortplantningen och torskarna lider av brist på föda. Vi lär få vänta länge innan torskfångsterna i våra vatten når upp till rekordåren under 1980-talet.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både hälsa och miljö. Om forskare vid Åbo Akademi får som de vill, har vi snart ersatt de traditionella vitmedlen med miljövänliga sådana.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. – Klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade, berättar stationsföreståndaren Martin Snickars.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Holkdags för fladdermöss

Fladdermössens bostadsbrist kan avhjälpas genom att sätta upp enkla holkar på en husvägg. Då hålls de bättre borta från husens vindar samtidigt som du får följa med de effektiva myggfångarna på nära håll.

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Planktonmatchning i Östersjön

Stigande havstemperatur ser ut att föra växtplanktonets och djurplanktonets säsonger närmare varandra i Östersjön. Forskare tror att det kan leda till minskad intern belastning i det övergödda innanhavet.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Sandtagsidyll

Övergivna sandtag där naturen igen fått ta över har blivit små oaser för häckande fåglar.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 

Elnätet blir smartare – är Finlands redo?

Ett nytt energilandskap växer fram i Europa. Istället för produktion i enbart ett fåtal stora kraftverk ska framtidens elproduktion också ske i mindre kraftverk närmare elkonsumenterna och distribueras via smarta elnät.

Solja valde solen året runt

Behöver du tvättmaskin? Kylskåp? Eller är det någonting annat du söker efter för att få in solen i ditt liv?

Stenbrottsligt

Irriterande buller, hälsovådligt damm och vibrationer som skadar bostadshus är erfarenheter som många har av att bo nära stenbrott. Stenbrotten där materialet krossas till grus blir allt fler och större. Miljökonsekvensbedömningar och miljötillstånd verkar inte kunna minska olägenheterna.

Bondbönan gör comeback

Mata inte pärlor bara åt svin. Ät dem själv också. Forskarna hoppas att den hälsosamma proteinrika bondbönan, som i dag nästan enbart används till djurfoder, snart finns på våra tallrikar.

Huset som aldrig ska bli sjukt

Kasta bort alla möbler, böcker, dockskåp och allt som inte går att tvätta i 90 grader. Blockera passagen mellan nedre och övre våningen hermetiskt med plast. Och lämna bostaden inom en vecka.

Fritt fram att inventera naturen?

Har markägare rätt att begränsa eller rentav förbjuda naturinventeringar på privatägda naturskyddsområden? Frågan är aktuell för bland annat fågelinventeringar i skärgården.

Miljöns öde ovisst i landskapsplaner

Hittills har miljöministeriet kunnat motverka stora köpcenter utanför tätorter, torvtäkt på skyddsvärda myrar och vindkraftverk vid flyttfågelstråk. Men nu har ministeriets inflytande över landskapsplanerna minskat och det är ovisst om landskapsförbunden beaktar miljövärden på samma sätt.