Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Ingen vill betala för att putsa upp

I havet utanför forna stålfabriken i Koverhar vilar tungmetaller som i årtionden sköljts ut i havet. I Finland ska nedsmutsaren betala för sanering. Men Koverhars ägare har gått i konkurs.

Under fjolåret fick staten stora saneringsräkningar efter konkursföretag och fler är att vänta. I början av året gick viskosfabriken Avilon i Valkeakoski i konkurs, trots att den hade genomgått en företagssanering. Företagets tillgångar räckte inte till att förvara, föra bort och oskadliggöra koldisulfiden som användes som råvara vid fiberproduktionen. Brand- och explosionsrisken gjorde att staten måste träda in och punga ut med sex miljoner euro.
Oy PP-Recycling Ltd i Padasjoki gick i konkurs i augusti 2013. Bolaget hanterade industriellt kemikalieavfall och hade brutit mot bestämmelserna i miljötillståndet. De lagrade 1 600 ton miljöfarligt avfall. Trots myndigheternas uppmaningar hade bolaget låtit bli att ge garantier som kunde ha täckt kostnaderna för att transportera bort och oskadliggöra avfallet. Ansvaret övergick till fastighetsägaren som också gick i konkurs. Det fanns en risk för en stor miljöolycka, så staten tvingades betala två miljoner euro för att putsa upp efter bolaget. I februari 2014 hade staten fått ersättning via den obligatoriska miljöskadeförsäkringen, 115 000 euro – en bråkdel av kostnaderna.
Om Talvivaara går i konkurs har bolaget uppskattat att miljöskadekostnaderna skulle uppgå till 200 miljoner euro. Bolagets garantier räcker ingen vart.
I Koverhar beslöt Hangö stad att köpa vatten- och landområdena av FNsteels konkursbo. Men inte fabriksområdet, för det var inte attraktivt. Enligt lagen är köparen skyldig att sanera det område han köper om han vid köpet varit medveten om att området är förorenat. Här har stålverket varit igång i decennier. Vad marken innehåller är oklart. Miljönämnden i Hangö har nu godkänt att byggnaderna rivs, men ingen större sanering av området har planerats.

I Finland borde vi ha ett heltäckande system med garantier och försäkringar som ska betala utgifterna för att sanera förorenade markområden eller avlägsna miljöfarligt avfall från fabriksområden om nedsmutsaren inte har pengar, är okänd eller omöjlig att få tag på. Men någonting har gått snett.
Det här är inte ett nytt problem. År 1999 infördes en obligatorisk miljöskadeförsäkring för företag i riskgruppen, det vill säga företag vars verksamhet kräver miljötillstånd. Försäkringen skulle specifikt täcka utgifter för miljöskador där nedsmutsaren är okänd eller medellös. Samtidigt krävs garantier av företag med miljötillstånd, till exempel bankdepositioner som borde täcka bland annat avfallshanteringen om företaget råkar i ekonomiskt trångmål. BORDE täcka ska betonas och i vissa fall kan det tilläggas OM företaget har tagit en försäkring och OM garantierna är i skick. 
– Det finns företagare som medvetet driver bolag som har förorsakat miljöskador i konkurs. För ett internationellt bolag med ett dotterbolag i Finland går det lätt att flytta över tillgångarna till moderbolaget och köra det finländska bolaget i konkurs. Sen är det finska staten som måste putsa upp miljön efter konkursen, konstaterar Jouko Tuomainen vid Finlands miljöcentral. Så är det bara i den globala eran, tillägger han, lätt uppgivet.
Inhemska skrupelfria företagare kan likaväl tömma bolagen på pengar och strunta i att putsa upp. Men det finns ju den obligatoriska miljöförsäkringen för detta ändamål. Tror vi. Sedan försäkringen infördes har företagen med miljötillstånd betalat sammanlagt omkring 46 miljoner euro i försäkringsavgifter. Av den summan har staten fått omkring 10 miljoner euro i skatter. Och hur många ersättningar har betalats ut? Bara en handfull, för en total summa på 0,4 miljoner euro. 
Det har tagit 15 år för myndigheterna att vakna och inse att här är det bara försäkringsbolagen som skär guld med täljkniv. I Sverige fanns en liknande icke-fungerande miljöskadeförsäkring som slopades för flera år sedan. 
Tiderna är svåra, konkurserna många. Täcker inte garantierna och försäkringarna utgifterna hamnar räkningarna för sanering oftast på statens bord. Skattebetalarna står för kalaset.

Just nu sitter en arbetsgrupp på miljöministeriet och funderar över hur systemet ska utvecklas så att staten slipper putsa upp efter konkurserna. Arbetsgruppens förslag borde vara klart i slutet av juni.
– Jag undrar också över varför miljöskadeförsäkringen infördes från första början. Det var ett felaktigt beslut. Tillämpningsområdet för ersättningar är för snävt. Då fanns det inga fall som försäkringen skulle ha täckt, men hypotesen var att det skulle uppstå 5 eller 6 fall per år, vilket det inte har gjort, förklarar Tuomainen som deltar i arbetsgruppen.       
Dessutom har det visat sig att garantierna bara täcker en bråkdel av utgifterna för att putsa upp efter en konkurs. 
– De lokala NTM-centralerna har inte alltid har haft kunskap nog för att fordra tillräckligt stora garantier och heller inte alltid kapacitet att övervaka företagens verksamhet. Å andra sidan kan man inte kräva så stora garantier att det skulle täcka också större, oförutsedda miljökatastrofer, för då skulle det bli så dyrt att inget företag skulle verka i det här landet, tillägger Tuomainen.
Det som Tuomainen däremot tycker att har fungerat rätt bra i Finland är Oljeskyddsfonden som ersätter kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss då förorenaren är okänd eller medellös, också kostnader för sanering av oljeskadad mark. Trots att Tuomainen är mycket försiktig med att avslöja vad arbetsgruppen kommer att föreslå för förbättringar talar han personligen för ett fondalternativ, kanske olika alternativ enligt verksamhetsområde. Vem som ska betala för gamla miljöskador har alltid varit ett problem, men Tuomainen tänker sig att staten skulle kunna putsa upp efter det som skett före 1980-talet, fondmedel användas för allt som skett senare. 
Varifrån pengarna i fonden ska komma vill han inte kommentera. Klart är att även garantisystemet bör utvecklas.    

Hur stort är då problemet med förorenade markområden i Finland? I fjol beräknade Finlands miljöcentral att det fanns omkring 24 000 markområden i landet som var eller misstänktes vara förorenade – dubbelt så många som år 1994 och de blir allt fler, framför allt för att karteringen framskrider. Kostnaderna för att utreda vilken slags förorening det är fråga om och för att sanera dem beräknas uppgå till omkring fyra miljarder euro. I 60 procent av fallen beräknas förorenaren eller markägaren stå för kostnaderna. En stor del av de återstående områdena antas enligt Tuomainen ha oljeskador som kan saneras med pengar ur oljeskyddsfonden. I övriga fall kan det vara mycket oklart vem som bör betala. 
Outi Pyy vid miljöcentralen säger i utredningen att om vi fortsätter i samma takt som idag kommer det att ta över hundra år innan vi har utvärderat skadorna på områdena och sanerat de mest kritiska.

Hur borde det då fungera då ett företag som har orsakat miljöskador går i konkurs? Jag ringde upp konkursöverinspektör Harri Hämäläinen på Konkursombudsmannens byrå och insåg att kombinationen av konkurslagstiftning, miljölagstiftning och avfallslagstiftning och ansvar är en juridisk djungel. 
Vid en konkurs övergår tillgångarna till ett konkursbo som är en annan juridisk person än företaget som fanns före konkursbeslutet. En lekman tycker antagligen att det är självklart att plikten att sanera förorenade områden övergår från företaget till konkursboet, likaså plikten att sköta om att miljöfarligt avfall transporteras bort och oskadliggörs. Men så klart är fallet endast om konkursboet fortsätter med den miljöskadliga verksamheten, vilket är mer ovanligt. Är till exempel en förorenande fabrik i konkurs är den förmodligen stängd. 
– Konkursboet bär i princip inte ansvar för att sanera den förorenade marken eftersom skadan skett innan konkursboet uppstod. I lagen är det heller inte entydigt att konkursboet behöver ansvara för kostnaderna för att föra bort eventuella avfallstunnor med miljöskadliga ämnen som står utanför fabriksbyggnaderna – men nog de som är inne i byggnaderna. Men nu finns det två domslut i högsta förvaltningsdomstolen där konkursboet har bedömts vara ansvarigt för bolagets avfall, vilket innebär att saneringen har fallit på konkursboet. Detta har bedömts vara en massafordring, vilket innebär att saneringen ska betalas innan boets pengar fördelas mellan fordringsägarna, förklarar Hämäläinen.
Om pengarna inte räcker till faller det på staten att oskadliggöra avfallstunnorna. När det gäller förorenad mark faller saneringsansvaret i första hand förstås på förorenaren, i andra hand på markägaren och i tredje hand på kommunen på vars mark skadan är. Ibland på staten.
– Men det finns många fall där man konstaterat att ett konkursbo inte bär ansvar för saneringen av ett markområde, konstaterar Hämäläinen.
De många oklarheterna inom konkurslagstiftningen är också en av orsakerna till att delegationen för konkursärenden den 13.2.2014 skickade ett initiativ till justitieministeriet med en uppmaning att konkurslagstiftningen borde preciseras. 
– Efter det har vi inte hört någonting från justitieministeriet, berättar Hämäläinen.

Samtidigt som juristerna sitter och knypplar med lagparagrafer försöker specialisterna på miljövetenskap förstå vad som händer när föroreningarna sprids. Som anställda vid miljövetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet har Martin Lodenius och Heinz-Rudolf Voigt i årtionden utfört kursarbeten och fältbiologiska studier på och intill Koverharområdet. Lodenius har koncentrerat sig på luftutsläpp och Voigt på tungmetaller i vattnet. 
– Markproven vi tagit har visat förhöjda värden framför allt av järn och kalcium, men även av zink, koppar, kadmium och bly i mindre mängder i en radie på cirka en kilometer runt fabriken, berättar Lodenius. 
Han är rätt lugn, för mängderna har inte varit alarmerande, men samtidigt anser han att marken på fabriksområdet absolut borde undersökas, för där kan mycket väl finnas farliga ämnen som han inte sökt efter under sina kurser, till exempel olja, polyaromatiska kolväten, cyanid och dioxiner.    
Voigt blir däremot upprörd över tanken på att Koveharmarken bara ska fyllas igen och inte i nuläget saneras grundligare. 
– Det är som fan, säger Voigt och påminner om att fabriken en tid hade järnskrot som råvara och det kan i princip innehålla vad som helst.  
Voigt har studerat havsnaturen framför allt i tre sänkor i havet från Koverhar utåt och märkt effekten av fabrikens utsläpp upp till hundra kilometer ut från kusten, i en gradvis minskande skala. 
– Tungmetaller försvinner aldrig. De är grundämnen. Vare sig de sprids ut i atmosfären, skogen eller marken så slutar de förr eller senare i vattnet. I djupsänkorna i havet sedimenterar de. De filtreras av musslor och kräftdjur som äts av fiskar som äts av andra djur och så rör de sig vidare i näringskedjan, förklarar Voigt. 
Vad sipprar ut i havet ur ett osanerat område? Vad händer med de sedimenterade metallerna om någon får för sig att muddra? Men framför allt oroar sig Voigt över vad som händer med oss som utsätts för ämnena, inte efter en eller tre generationer, men kanske efter fem generationer. För det vet ingen.      

 

 

Så här fördelar sig antalet fall med förorenad mark på kommunerna i Finland.
Källa: SYKE

Läs mer:
Lagförslag om konkursbos miljöansvar

Tungmetallbelastningen i havet utanför Tvärminne

Henrika Mercadante. Finlands Natur 2/2014.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Resultat för miljögifter:

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning.

Ny ordförande

Henna Björkqvist tog över ordförandeklubban av Andrea Weckman vid Natur och Miljös förbundskongress i september.

Mindre klimatvänliga än vi tror

Intresse och framtidstro är de känslor som finlandssvenskarna främst känner i fråga om klimatkrisen, visar forskning. Å andra sidan tror vi också att vi är klart mer klimatvänliga än vi egentligen är.

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad.

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt.

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre.

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna.

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner?

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.

Mat ur naturen: kirskål och duntrav

De späda skotten av kirskål är användbara i matlagningen på en mängd olika sätt. Duntravens unga skott kan med fördel ersätta sparris eller bondböna.

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Vegetarisk mat: Smak och placering viktigast

Genom att ändra våra kostvanor kan vi minska på utsläppen. Enligt en undersökning kan vägen till klimatsmarta mattjänster gå via stora satsningar på tillgänglighet och att storköken lär sig laga smaklig vegetarisk mat.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? 

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland.

Torskens återkomst dröjer

Saltpulserna 2014–2015 såg först ut att blåsa nytt liv i Östersjöns torskstammar, men syrebristen stör fortfarande fortplantningen och torskarna lider av brist på föda. Vi lär få vänta länge innan torskfångsterna i våra vatten når upp till rekordåren under 1980-talet.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både hälsa och miljö. Om forskare vid Åbo Akademi får som de vill, har vi snart ersatt de traditionella vitmedlen med miljövänliga sådana.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. – Klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade, berättar stationsföreståndaren Martin Snickars.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Holkdags för fladdermöss

Fladdermössens bostadsbrist kan avhjälpas genom att sätta upp enkla holkar på en husvägg. Då hålls de bättre borta från husens vindar samtidigt som du får följa med de effektiva myggfångarna på nära håll.

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.