Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Markägare dikterar fredningar

NTM-centralen i södra Österbotten har godkänt markägarkrav på att få jaga, fälla träd och muddra på naturskyddsområden. Har syftet med naturskyddet glömts bort?

Att i praktiken genomföra det godkända naturskyddsprogrammet har släpat efter betänkligt. Fortfarande arbetar tjänstemän på vissa NTM-centraler med att bereda och fatta fredningsbeslut om områden som hör till strandskyddsprogrammet som godkändes av statsrådet år 1990. Inte heller statsrådets beslut om Natura 2000-nätverket från år 1998 har ännu helt genomförts. 
Ett område kan fredas på flera olika sätt. Antingen införskaffas området till staten eller så inrättar man ett privat naturskyddsområde. Båda alternativen ska i första hand ske genom överenskommelse med markägaren, men naturvårdslagen ger miljömyndigheterna rätt att även fatta ensidiga beslut. När ett privat naturskyddsområde inrättas fattar NTM-centralen ett fredningsbeslut som innehåller bestämmelser om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. 
I Kvarkens skärgård har pressen att få de utdragna fredningsprocesserna avslutade och viljan att tillmötesgå markägarnas önskemål lett till märkliga lösningar: NTM-centralen i södra Österbotten har godkänt att man får jaga fritt i nationellt och internationellt viktiga fågelskyddsområden, på ett okontrollerbart sätt ta ut brännved från skogen i speciellt skyddsvärda naturtyper, ja till och med att muddra och flytta båtleder och deponera muddermassor på vissa privata naturskyddsområden. Markägarna har fått avgöra var landstigningsförbud ska inrättas.

Finlands naturskyddsförbunds österbottendistrikt anser att flera fredningsbeslut är lagstridiga. Distriktet har lämnat in besvär mot bland annat ett fredningsbeslut år 2011 som gäller 18 000 hektar samfällt vatten och 300 hektar land i Bergö skärgård i Malax kommun. En annan tvist gäller två olika naturskyddsområden i området Kaldonskär- Södra Björkö, av vilka 372 hektar finns i Korsnäs och 1 000 i Närpes. Även i Mickelsörarnas skärgård finns många nya privata naturskyddsområden där fredningsbestämmelserna ifrågasätts av sakkunniga inom naturskydd. Flera besvär ligger nu på Högsta förvaltningsdomstolens bord.
Trots att primärsuccessionsskogar är en prioriterad naturtyp i Naturanätverket och att avverkningar nämns som det största hotet mot naturvärdena tillåter NTM-centralen uttag av brännved. Den allmänna linjen är att man på öar med sommarstugor får avverka upp till två kubikmeter brännved per år för byggnadernas behov. På vissa små skyddsområden motsvarar det en stor del av den årliga tillväxten i skogen och innebär ett betydande ingrepp i naturen. Eftersom NTM-centralen inte brukar definiera klart på en karta var på området uttag av brännved är tillåtet, är det svårt att övervaka om fredningsbestämmelsen verkligen efterföljs.

På Mickelsörarna har NTM-centralen tillåtit brännvedsuttag på över 70 procent av de privata naturskyddsområdena. Detaljerna i besluten varierar från fall till fall. I ett fredningsbeslut från år 2010 som gäller Södra Håpören har NTM-centralen begränsat rätten att avverka träd till endast vissa trädslag som kan anses ha mindre betydelse för skogsnaturens biologiska mångfald. HFD har förkastat ett besvär gällande detta beslut, men biologer kritiserar fortfarande tanken att man skulle göra skillnad mellan olika trädarter i primärsuccessionsskogar, där skogens naturtillstånd och succession bör vara i fokus.
I ett beslut från år 2014 gällande ön Täljknivsören i Korsholm har NTM-centralen godkänt att man förutom att ta brännved även får avlägsna vindfällda träd och andra döda träd ”som med tiden kan bilda underlag för skogen skadliga insekter eller sjukdomar”. Vad detta har med naturskydd att göra kan man fråga sig, när död ved uttryckligen är en bristvara och en indikation på naturtillstånd och höga naturvärden.

Ett fredningsbeslut kan rentav försämra skyddet av skogsnaturen jämfört med läget innan. I strandgeneralplanen för Korsnäs har landområdet i Kaldonskär– Södra Björkön klassats som SL-område med en planebestämmelse att området skall bevaras i naturtillstånd, men i sitt fredningsbeslut tillåter NTM-centralen avverkningar i enlighet med Tapios rekommendationer. 
Begränsning av jakt på naturskyddsområden är en stor nationell tvistefråga. I Kvarken handlar det främst om att jakt på säl och sjöfågel kan ha en störande inverkan på fågellivet inom naturskyddsområden. Jakt på sjöfågel kräver inte tillstånd, vilket betyder att det inte finns någon myndighet som på förhand granskar huruvida jakten kan försämra de skyddade naturvärdena. Därför har fredningsbeslutet en avgörande betydelse när det gäller att säkra att man verkligen följer naturvårdslagen och EU:s fågeldirektiv. 
I Kvarken är sjöfågeljakten helt förbjuden i bara ett privatägt naturskyddsområde, nämligen Valsörarna–Björkögrunden, som fredades av Björköbyborna långt innan naturskyddsprogrammen och Naturanätverket. I Vassorfjärden finns en smal remsa där jakt är förbjuden och på Södra Stadsfjärden gäller jaktförbud enstaka dagar i veckan. Ralf Wistbacka tycker att det här inte ger tillräckligt mycket ro åt rastande fåglar under flyttningen. Enligt Wistbacka borde jakten begränsas bland annat på vissa områden i Bergö, där de sista spillrorna av tidigare livskraftiga populationer av bergand (EN) häckar. I området jagar man vigg och risken för att de två arterna förväxlas i fält är uppenbar. 
Ett annat område med stor betydelse för fåglar är Kaldonskär, men inte heller här har NTM-centralen drivit igenom några begränsningar av jakten på de nya privata naturskyddsområdena.

Landstigningsförbud på fågelskär under häckningstid är en beprövad åtgärd inom naturskyddet. På de privata skyddsområdena i Kvarken har markägarna stretat emot också i den här frågan. Det har lett till att långt ifrån alla värdefulla fågelskär har ett landstigningsförbud. Landstigningsförbuden har dessutom urvattnats av en mängd olika undantag, till exempel för behov gällande fiske, jakt på mink, mårdhund eller säl.
En central tvistefråga gäller områden som hör till både strandskyddsprogrammet och Natura 2000-nätverket. NTM-centralen borde genom ett och samma fredningsbeslut förverkliga båda programmen. Problem uppstår då markägarna motsätter sig åtgärder som skulle skydda de naturvärden som har skyddats genom Naturabesluten eller när en överenskommelse om den ekonomiska ersättningen inte kan nås. Då måste NTM-centralen ta till tvångslösningar som att inrätta ett naturskyddsområde utan markägarens samtycke. Med denna metod kan NTM-centralen dock endast göra begränsningar i enlighet med strandskyddsprogrammet, vilka i allmänhet är lindrigare än det som skulle behövas för att skydda Naturaområdet. EU:s habitat- och fågeldirektiv som implementerats på nationell nivå genom naturvårdslagen är ändå entydiga: Myndigheter bör genom sina beslut säkerställa att de skyddade naturvärdena på Naturaområden inte försvagas.
I Kvarkens skärgård häckar stora mängder sjöfåglar, men området är också ur internationell synvinkel en viktig födosöknings- och rastplats för flyttfåglar under vår och höst. Flyttfåglarna nämns i skyddsmotiveringarna till många av Natura-områdena i Kvarken. När det blivit aktuellt att inrätta privata skyddsområden har NTM-centralen dock valt att fokusera på strandskyddsprogrammet och de häckande fågelpopulationerna.

Strandskyddsprogrammet och Naturaområdenas avgränsningar är inte helt identiska, vilket också vållat huvudbry för NTM-centralens tjänstemän. I ett fredningsbeslut som gäller Norra och Södra Vallgrund valde NTM-centralen att helt lämna bort vattenområden som hör till Natura men inte till strandskyddsprogrammet. Samma sak hände i Kaldonskär–Södra Björkön, men där valde NTM-centralen till och med att lämna bort grynnan Ugglekall från fredningsbeslutet, trots att den ingick i både Naturanäverketet och strandskyddsprogrammet. Enligt naturvårdslagen kan endast miljöministeriet fatta dylika beslut.
Österbottens NTM-central har även lyssnat till vattenägarnas önskemål: I beslutet om fredningen av Norra och Södra Vallgrunds gemensamma vattenområde år 2011 tillåts uttryckligen muddring av båtleder och att man flyttar båtleder. Det är också tillåtet att deponera muddermassor på det skyddade området. Enligt NTM-centralen är den här skrivningen inte så problematisk eftersom muddring ändå i sista hand regleras av vattenlagen. Man kan ändå fråga sig varför NTM-centralen genom fredningsbestämmelserna antyder att den här typen av aktiviteter är oproblematiska för den skyddade naturen.

Bernt Nordman

NTM-centralen svarar

Leena Rinkineva-Kantola, överinspektör på NTM-centralen i södra Österbotten, medger att den österbottniska NTM-centralen, i jämförelse med de flesta andra regioner, haft många icke-fredade områden kvar av speciellt strandskyddsprogrammet. Hon går ändå inte med på att detta skulle ha lett till beslut om mindre strikta fredningsbestämmelser i förhandlingar med markägare i syfte att snabbare få skyddsprogrammen slutförda.
– Enligt miljöministeriets bedömning har fredningsbestämmelserna i Österbotten varit detaljerade men inte slappare än i andra regioner, säger Leena Rinkineva-Kantola.
Enligt Rinkineva-Kantola finns det inom de områden som hört till skyddsprogrammen mycket olika slags användningsbehov. Här finns sommarstugor som används flitigt. För att hålla skärgården levande är det viktigt för delägarlagen att även via fredningsbestämmelserna försäkra sig om att livet kan fortsätta inom området. Möjligheterna att upprätthålla båtleder och hamnplatser är viktigt för dem. I fridlysningsbestämmelserna nämns de ofta som möjliga åtgärder, men de regleras även efter fridlysningen via vatten-lagens bestämmelser. I samband med behandling av muddringsanmälningar eller tillstånd har NTM-centralen möjlighet att begränsa miljöeffekterna genom de anvisningar de ger i sina utlåtanden.
Leena Rinkineva-Kantola bedömer att naturskyddet överlag gynnas om man i förhandlingar med markägare kan enas om bästa möjliga kompromisser. Frivillighet är alltid att föredra framom tvångsinlösningar, som bara ökar den avoga inställningen till naturskydd. 

Enligt Rinkineva-Kantola tillåter fridlysningsbestämmelserna oftast ett uttag av brännved på en kubikmeter per år per stuga. NTM-centralen ser till att uttaget är klart under trädens tillväxt inom området. Skogarna kring stugorna är oftast inte i naturtillstånd eftersom brännved sedan länge tagits ut här. Därför anser NTM-centralen att inom skärgårdens stora Natura 2000-områden, där det finns tämligen mycket successionsskogar, försvagar brännvedsuttaget inte i högre grad naturvärden på områdena. Österbottens NTM-centrals linje i brännvedsfrågan har prövats och godkänts av Högsta förvaltningsdomstolen.
– Brännvedsuttaget är ett av de viktigaste frågorna för folk när de förhandlar om skyddet av sina områden. Den frivillig fredningen kan ofta hänga på det, säger Rinkineva-Kantola.

På NTM-centralen var Vesa-Pekka Simola den tjänsteman som undertecknade beslutet on fredningen av Täljknivsören. Enligt honom är det frågan om ett litet område med tät stugbebyggelse. Stugägarna hade med hjälp av en jurist lagt fram ett fredningsförslag som omfattade även uttag av vindfällen.
– Vi gick med på det här kravet, undantagsvis. Viktigare är ändå att den gamla skogen får fortsätta att växa, säger Simola.

Enligt Rinkineva-Kantola är jakten på privatägda naturskyddsområden förbjuden i få fall i Finland, utöver det som stadgas i jaktlagen. Hon bedömer att fåglarnas häckning tryggats genom att de värdefullaste fågelskären, som kan te sig lockande att ta i land på, har belagts med landstigningsförbud under häckning. Under hösten är häckningen över och fåglarna inte lika känsliga för störning. Då de jagas kan de söka sig undan till lugnare områden. Hon medger dock att NTM-centralen inte har kunskap om de bästa rastplatserna som sjöfåglarna frekventerar om hösten, speciellt i ytterskärgården.

Magnus Östman

 

Bernt Nordman & Magnus Östman. Finlands Natur 3/2014.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Resultat för miljögifter:

Mat ur naturen: kirskål och duntrav

De späda skotten av kirskål är användbara i matlagningen på en mängd olika sätt. Duntravens unga skott kan med fördel ersätta sparris eller bondböna.

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Vegetarisk mat: Smak och placering viktigast

Genom att ändra våra kostvanor kan vi minska på utsläppen. Enligt en undersökning kan vägen till klimatsmarta mattjänster gå via stora satsningar på tillgänglighet och att storköken lär sig laga smaklig vegetarisk mat.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? 

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland.

Torskens återkomst dröjer

Saltpulserna 2014–2015 såg först ut att blåsa nytt liv i Östersjöns torskstammar, men syrebristen stör fortfarande fortplantningen och torskarna lider av brist på föda. Vi lär få vänta länge innan torskfångsterna i våra vatten når upp till rekordåren under 1980-talet.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både hälsa och miljö. Om forskare vid Åbo Akademi får som de vill, har vi snart ersatt de traditionella vitmedlen med miljövänliga sådana.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. – Klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade, berättar stationsföreståndaren Martin Snickars.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Holkdags för fladdermöss

Fladdermössens bostadsbrist kan avhjälpas genom att sätta upp enkla holkar på en husvägg. Då hålls de bättre borta från husens vindar samtidigt som du får följa med de effektiva myggfångarna på nära håll.

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Planktonmatchning i Östersjön

Stigande havstemperatur ser ut att föra växtplanktonets och djurplanktonets säsonger närmare varandra i Östersjön. Forskare tror att det kan leda till minskad intern belastning i det övergödda innanhavet.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Sandtagsidyll

Övergivna sandtag där naturen igen fått ta över har blivit små oaser för häckande fåglar.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 

Elnätet blir smartare – är Finlands redo?

Ett nytt energilandskap växer fram i Europa. Istället för produktion i enbart ett fåtal stora kraftverk ska framtidens elproduktion också ske i mindre kraftverk närmare elkonsumenterna och distribueras via smarta elnät.

Solja valde solen året runt

Behöver du tvättmaskin? Kylskåp? Eller är det någonting annat du söker efter för att få in solen i ditt liv?

Stenbrottsligt

Irriterande buller, hälsovådligt damm och vibrationer som skadar bostadshus är erfarenheter som många har av att bo nära stenbrott. Stenbrotten där materialet krossas till grus blir allt fler och större. Miljökonsekvensbedömningar och miljötillstånd verkar inte kunna minska olägenheterna.

Bondbönan gör comeback

Mata inte pärlor bara åt svin. Ät dem själv också. Forskarna hoppas att den hälsosamma proteinrika bondbönan, som i dag nästan enbart används till djurfoder, snart finns på våra tallrikar.

Huset som aldrig ska bli sjukt

Kasta bort alla möbler, böcker, dockskåp och allt som inte går att tvätta i 90 grader. Blockera passagen mellan nedre och övre våningen hermetiskt med plast. Och lämna bostaden inom en vecka.

Fritt fram att inventera naturen?

Har markägare rätt att begränsa eller rentav förbjuda naturinventeringar på privatägda naturskyddsområden? Frågan är aktuell för bland annat fågelinventeringar i skärgården.

Miljöns öde ovisst i landskapsplaner

Hittills har miljöministeriet kunnat motverka stora köpcenter utanför tätorter, torvtäkt på skyddsvärda myrar och vindkraftverk vid flyttfågelstråk. Men nu har ministeriets inflytande över landskapsplanerna minskat och det är ovisst om landskapsförbunden beaktar miljövärden på samma sätt.