Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Korallrev är som oaser i öknen

Varmare hav, fler tropiska stormar och översvämningar drabbar kuster när klimatet blir varmare. Östater i Stilla havet och Indiska oceanen kan försvinna då havsytan stiger.

När FN:s klimatpanel IPCC i mars släppte sin senaste klimatrapport var budskapet klart. Låglänta kustområden är hårt drabbade av klimatförändringar och det kommer med högst sannolikhet att bli värre. Översvämningar och landerosion är de största hoten. De främsta orsakerna till att låglänta kustområden drabbas så hårt är stigande vattennivåer, att havsvattnet blivit varmare och att stormarna ökar i styrka.
Några månader tidigare hade tyfonen Hayian dragit fram över Filippinerna och slagit ut fiskarbyar och hela städer – ett exempel på hur klimatförändringarna kan komma att påverka låglänta kustområden i praktiken. Översvämmade byar, över 6 000 människor döda och tusentals människor på flykt efter att deras hem förstörts av stormen.
Också meteorologiska världsorganisationen WMO uttrycker oro över att man kunnat se ett uppsving i antalet naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar. I en ny rapport konstaterar WMO att antalet stormar, översvämningar, torrperioder och värmeböljor har ökat femfaldigt sedan 1970-talet.

När glaciärer smälter och havsvattennivåerna stiger förändras kustlinjerna: stränder äts upp av vattnet och sanddyner eroderas långsamt. Klimatforskare räknar med att den globala havsnivån kan stiga med upp till en meter fram till 2100, och redan nu har man konstaterat att vattenståndet stiger snabbare än tidigare.
I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel om effekterna av klimatförändringar säger forskarna att den globala vattennivån steg med 3,2 millimeter per år under perioden 1993–2010. Under största delen av 1900-talet steg den globala vattennivån med cirka 1,7 millimeter per år.
– FN:s senaste klimatrapport kom inte som en överraskning. Den visar att vi i dag vet lite mer om hur klimatförändringar påverkar kustområden och marina miljöer. Framför allt är rapporten en klar signal om att klimatfrågor borde ligga högre på agendan, säger marinbiologen Jerker Tamelander till Finlands Natur. 
Finlandssvensken Jerker Tamelander jobbar som chef för korallrevsenheten inom FN:s miljöprogram UNEP. Han är stationerad i Bangkok i Thailand, där han forskar i hur klimatförändringar påverkar kustområden och marina ekosystem. En viktig del av hans arbete är att hitta lösningar för hur kustområden ska kunna förmildra och anpassa sig till klimatförändringar orsakade av den tilltagande växthuseffekten.
På ön Fiji finns till exempel ett projekt där man tillsammans med lokalbefolkningen återställer och anpassar ett kustsamhälle, som mer och mer drabbas av översvämningar på grund av högre havsvattennivå samt mer regn. Lösningen är att återplantera träd längs med sluttningarna samt mangroveträd längs kusten, och uppmana invånarna att inte avverka träden i allför hög takt. Vallar, som är dyra både att bygga och upprätthålla, används endast i liten utsträckning. 
– Det handlar om att ge marken och vegetationen en chans att återhämta sig. Det finns inte många träd kvar och när regnen kommer forsar allt vatten ner mot samhället. Träden gör också att jorderosionen avtar, samt att fiskets avkastning, som till viss del är beroende av mangrove, blir bättre, säger Tamelander.
I Sydostasien är skövlingen av mangroveträd som växer längs med kusten ett stort problem. Träden huggs ner för att ge rum åt fisk- och jätteräkodlingar, och resultatet är att kustområdet blir ännu mer sårbart för plötsliga översvämningar och kraftiga vågor. Mangroveskogarnas rötter fungerar som hem för fiskar, skaldjur och andra organismer och de renar också vattnet från sediment och föroreningar. När de huggs ner blir det obalans i hela ekosystemet. 
På samma gång kan man inte förringa lokalbefolkningens rätt till livsmedelsförsörjning.
– Fiskodlingar är okej så länge de är hållbara ur miljöhänseende. Ett sätt att anpassa sig är att behålla en bred remsa av mangroveträd för att den biologiska mångfalden i området ska bevaras. Det gäller att hitta ett system som kan förnya sig självt, säger Tamelander.

Tamelander lyfter fram små korallöar i Stilla havet och Indiska oceanen som exempel på områden som är extra känsliga för klimatförändringar. Många av öarna ligger mindre än två meter ovanför havsytan och i takt med att havsvattennivåerna stiger försvinner allt mer av landytan. Östater i Indiska oceanen har flera gånger varnat för att klimatfrågan måste tas på allvar, annars riskerar hela ögrupper att försvinna.
– Invånarna på de här öarna har bidragit med en bråkdel till klimatförändringarna, men de är de mest utsatta, konstaterar Tamelander.
I FN:s senaste klimatrapport varnar forskare för att stigande havsvattennivåer på kort sikt försämrar grundvattnet och att vattenbristen blir allt mer påtaglig på små korallöar.

Ett annat problem som påverkar såväl invånare på korallöar som befolkningen längs kustområden i många utvecklingsländer är när korallrev försvagas och dör ut. Dels är korallrev viktiga för att skydda kustlinjerna från erosion samt översvämningar, och dels är de en viktig källa till inkomst för de miljontals människor som livnär sig på fiske och turism.
Koralldjuren lever i ett slags symbios med alger som finns i deras vävnad. Algerna ger korallen dess fina färg samt också näring genom fotosyntesen, men varmare vatten gör att algerna lämnar korallen eller stöts bort. Då uppstår det som kallas korallblekning. Hela ekosystemet rubbas, vilket med tiden leder till mindre fisk och sämre förmåga att skydda kustlinjen.

Försurning av havsvattnet, som sker när koldioxid absorberas i vattnet, leder också till att korallstrukturen försvagas och det blir svårare för skaldjur som lever i korallrevet att utvecklas. FN:s klimatpanel har konstaterat att vattnet längs med kusterna har blivit betydligt varmare under de senaste trettio åren och att det i kombination med en ökad försurning får negativa konsekvenser för ekosystem i kustområden.
– Korallrev är som en oas i öknen, de har hög biodiversitet och produktivitet i ofta relativt näringsfattiga havsområden. På grund av detta erbjuder de en rad tjänster för de miljontals människor som livnär sig på fiske. När korallreven dör drabbas både den marina miljön och människorna som livnär sig på dem, säger Tamelander.
Omkring 275 miljoner människor uppskattas vara direkt beroende av korallrev för sitt uppehälle och ungefär 30 miljoner bor på korallöar. Dessa människor är därför i riskzonen när korallreven långsamt bleknar och dör. Många tvingas leta efter nya försörjningsmöjligheter.
Ett av de kändaste korallrev som drabbats av klimatförändringens effekter är Australiens stora Barriärrev – ungefär lika stort som Tysklands yta – som under de senaste trettio åren förlorat cirka hälften av sin korallstruktur. Många klimatforskare räknar med att världens korallrev kommer att försvinna om medeltemperaturen på jorden stiger med 1,5 grader eller mer.  

Enligt FN:s klimatpanel bidrar befolkningsökning, urbanisering och ekonomisk utveckling till att öka trycket på kustområden. Samtidigt konstaterar klimatforskarna att miljontals människor kommer att tvingas lämna sina hem i framtiden om inget görs för att stoppa klimatförändringarna. 
Enligt Jerker Tamelander är det klart att merparten av klimatförändringarna är antropogena, det vill säga att de är förorsakade av människan. Han lyfter fram överfisket som ett stort problem, precis som hantering av avfall, närsalter och avloppsvatten, dels för att dessa också påverkar den marina miljön negativt och dels för att de i många fall ökar klimatkänsligheten. 
Men också sättet att fiska kan rubba korallrevens ekosystem.
– Vi har bland annat sett att överfiske av papegojfiskar på öar i Karibien lett till att korall fått ge vika för större och större mängder brun- och grönalger. Papegojfisk livnär sig på alger och har alltså en viktig funktion i ekosystemet. När fiskarna dör får vi alltför algdominerade korallrev, som är mindre bra för fisket och turismen. Karibiska korallrev med mer papegojfisk har återhämtat sig jämförelsevis bra från orkaner samt ökande korallblekning.  
En stor utmaning är att förändra invanda fiskemönster eller vanor hos människor som redan lever på små marginaler. För att det ska vara möjligt behövs större insatser och ett starkare klimatansvar från stater, menar Tamelander och tillägger att stater i alla fall behöver kunna erbjuda någon form av stöd till fiskare och kunna garantera en rättvis tillgång till marknader.
– Inom det småskaliga korallrevsfisket är den som har minst pengar ofta också den sista att förändra sina vanor, säger Tamelander.

Så länge de internationella förhandlingarna om ett hållbart klimatavtal står och stampar på ställe sätter klimatvänner som Tamelander sitt hopp till olika mellanstatliga samarbeten, där länder själva går in för att på regional nivå utveckla metoder för hur man bäst anpassar sig till klimatförändringar.
FN:s miljöprogram UNEP arbetar med den här typen av regionalt samarbete för att skydda marina miljöer och kustområden. I år är det fyrtio år sedan det så kallade Regional Seas-programmet startade. Inom ramen för projektet har länder i Sydostasien, som drabbades av tsunamin 2004, fokuserat på att återställa kustområden genom att plantera mangroveskogar och utarbeta riktlinjer för en bättre infrastruktur längs kusterna.  
Ett annat exempel på mellanstatligt arbete handlar om skydd av Östersjön. Tamelander lyfter fram HELCOM vars uppgift är att se till att Östersjöstaterna lever upp till sina åtaganden enligt konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö.
– HELCOM är ett bra exempel på hur man ska övervaka arbetet med att förbättra ekosystem i kustområden. Det kan fungera som en modell för andra regionala program.

Ytterligare ett sätt att mildra effekterna av klimatförändringar är att gynna marina ekosystem som binder den koldioxid som finns i atmosfären. Mangroveskogar, våtmarker och sjögräsängar är exempel på sådana ekosystem. Studier visar att de kan ta upp fem gånger mer koldioxid per kvadratkilometer än exempelvis tropisk regnskog.
Inom UNEP pågår projektet Blue carbon initiative, som forskare hoppas kunna skapa incitament för kuststater att skydda marina ekosystem, såsom mangroveskogar, våtmarker och sjögräsängar. Dessa är viktiga eftersom de förutom att binda koldioxid skyddar kustområden från stormar och översvämningar.
Man hoppas kunna tillämpa approacher som FN:s REDD+ program där industriländer betalar utvecklingsländer för att minska avskogning, använda koldioxidmarknader där sådana finns, eller skapa nya marknader för handel i ekosystemtjänster. I praktiken skulle alltså länder där det finns ekosystem som mangroveskogar, våtmarker och sjöängar få ersättning för att skydda dessa.
– Vi hoppas att Blue carbon-systemet ska kunnas omsättas i praktiken i stor skala de närmaste åren, säger Tamelander. 

 

Källor: IPCC, UNEP, WMO, The Guardian

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Madsen. Finlands Natur 3/2014.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Resultat för miljögifter:

Mat ur naturen: kirskål och duntrav

De späda skotten av kirskål är användbara i matlagningen på en mängd olika sätt. Duntravens unga skott kan med fördel ersätta sparris eller bondböna.

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Vegetarisk mat: Smak och placering viktigast

Genom att ändra våra kostvanor kan vi minska på utsläppen. Enligt en undersökning kan vägen till klimatsmarta mattjänster gå via stora satsningar på tillgänglighet och att storköken lär sig laga smaklig vegetarisk mat.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? 

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland.

Torskens återkomst dröjer

Saltpulserna 2014–2015 såg först ut att blåsa nytt liv i Östersjöns torskstammar, men syrebristen stör fortfarande fortplantningen och torskarna lider av brist på föda. Vi lär få vänta länge innan torskfångsterna i våra vatten når upp till rekordåren under 1980-talet.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både hälsa och miljö. Om forskare vid Åbo Akademi får som de vill, har vi snart ersatt de traditionella vitmedlen med miljövänliga sådana.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. – Klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade, berättar stationsföreståndaren Martin Snickars.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Holkdags för fladdermöss

Fladdermössens bostadsbrist kan avhjälpas genom att sätta upp enkla holkar på en husvägg. Då hålls de bättre borta från husens vindar samtidigt som du får följa med de effektiva myggfångarna på nära håll.

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Planktonmatchning i Östersjön

Stigande havstemperatur ser ut att föra växtplanktonets och djurplanktonets säsonger närmare varandra i Östersjön. Forskare tror att det kan leda till minskad intern belastning i det övergödda innanhavet.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Sandtagsidyll

Övergivna sandtag där naturen igen fått ta över har blivit små oaser för häckande fåglar.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 

Elnätet blir smartare – är Finlands redo?

Ett nytt energilandskap växer fram i Europa. Istället för produktion i enbart ett fåtal stora kraftverk ska framtidens elproduktion också ske i mindre kraftverk närmare elkonsumenterna och distribueras via smarta elnät.

Solja valde solen året runt

Behöver du tvättmaskin? Kylskåp? Eller är det någonting annat du söker efter för att få in solen i ditt liv?

Stenbrottsligt

Irriterande buller, hälsovådligt damm och vibrationer som skadar bostadshus är erfarenheter som många har av att bo nära stenbrott. Stenbrotten där materialet krossas till grus blir allt fler och större. Miljökonsekvensbedömningar och miljötillstånd verkar inte kunna minska olägenheterna.

Bondbönan gör comeback

Mata inte pärlor bara åt svin. Ät dem själv också. Forskarna hoppas att den hälsosamma proteinrika bondbönan, som i dag nästan enbart används till djurfoder, snart finns på våra tallrikar.

Huset som aldrig ska bli sjukt

Kasta bort alla möbler, böcker, dockskåp och allt som inte går att tvätta i 90 grader. Blockera passagen mellan nedre och övre våningen hermetiskt med plast. Och lämna bostaden inom en vecka.

Fritt fram att inventera naturen?

Har markägare rätt att begränsa eller rentav förbjuda naturinventeringar på privatägda naturskyddsområden? Frågan är aktuell för bland annat fågelinventeringar i skärgården.

Miljöns öde ovisst i landskapsplaner

Hittills har miljöministeriet kunnat motverka stora köpcenter utanför tätorter, torvtäkt på skyddsvärda myrar och vindkraftverk vid flyttfågelstråk. Men nu har ministeriets inflytande över landskapsplanerna minskat och det är ovisst om landskapsförbunden beaktar miljövärden på samma sätt.