Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.

I sjöar, åar och hav är förhöjda fosforhalter en av de viktigaste faktorerna bakom algblomningar och andra övergödningssymtom. Det har länge varit känt att gips (kalciumsulfat) kan bidra till att fosfor binds hårdare till jordpartiklar och därigenom minskar fosforns benägenhet att transporteras bort från åkrar till vattendrag vid regn och snösmältning. Minskningen beror på att jordpartiklarna klumpar ihop sig till större aggregat i salters, såsom kalciumsulfats, närvaro. Större klumpar är tyngre och förs inte i lika hög grad bort med vattnet.
För några år sedan visade en studie vid dåvarande jordbrukets forskningscentral MTT att åkerjord som gipsbehandlats läcker kring 70 procent mindre partikulärt bunden fosfor än obehandlad jord. Motsvarande minskning för fosfor löst i vatten var 50 procent. Med tanke på jordens bördighet var det intressant att notera att gipsen även minskade läckaget av organiskt kol från jorden med 35 procent. Effekterna av gipsbehandlingen avtog med tiden, och en uppskattning är att gipsningen borde upprepas vart fjärde år för att ha önskad effekt.
De här lovande forskningsresultaten tände professor Markku Ollikainen på. Han är miljöekonom vid Helsingfors universitet och enligt hans beräkningar kunde gipsbehandling av åkrarna minska fosforbelastningen på Skärgårdshavet med en tredjedel. Det motsvarar 100 ton per år, förutsatt att all potentiell åkermark i Egentliga Finland behandlas med gips. Enligt Ollikainen skulle gipsbehandlingen vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd mot övergödningen av Östersjön. Den skulle också gynna jordbrukarna eftersom behovet av kostsam fosforgödsling skulle minska om man fick bukt med åkrarnas fosforläckage.
Ollikainen föreslog att gipsbehandling kunde bli en åtgärd som omfattas av lantbrukets miljöstödsprogram. Men från jord- och skogsbruksministeriet kom en signal om att gipsbehandlingens effekter på miljön och växtodlingen först måste undersökas i grunden. Ministeriet ville också få information om hur genomförbar kalkspridningen är i praktiken.

Det här blev startskottet för ett omfattande forskningsprogram, SAVE, som nu framskridit till det viktiga skede då åkrarna som ska behandlas med gips. Det görs efter skörden strax före markberedningen, för att minimera risken att den snabblösliga gipsen sköljs bort från åkrarna vid regn.
Försöksområdet ligger i Lundo (Lieto) kommun nordost om Åbo, och omfattar 1 550 hektar åkermark kring Savijoki, som rinner ut i Aura å. Specialforskare Petri Ekholm vid Finlands miljöcentral berättar att man valt det här området eftersom miljömyndigheterna har bakgrundsdata långt tillbaka i tiden gällande åns vattenkvalitet.
Här finns från tidigare en fast mätstation och två nya har grundats så att vattenkvalitet, jordmånprover och växtligheten på åkrarna kan följas med både på gipsbehandlade åkrar och kontrollåkrar längre uppströms där ingen gipsbehandling ägt rum. På det här sättet kan man följa med hur gipsbehandlingen förändrar miljön både i tid och rum.

Mycket tyder på att gipsbehandling av åkrar i större skala kan bli aktuell främst på lerjordarna längs sydkusten och i sydvästra Finland, det vill säga på just de områden där jordbrukets belastning på Östersjön är störst. Längre inne i landet där åkrarna i första hand belastar sjöar, är gipsbehandlingen sannolikt inte ett alternativ. Orsaken är sulfatet i gipsen.
Petri Ekholm berättar att sötvattenmiljöerna är känsligare för sulfat än brackvattenmiljön längs våra kuster. Det här beror på att sjöarnas och åarnas vatten naturligt innehåller små mängder sulfat, medan brackvattnets högre salthalt till en del beror på sulfaten (natriumklorid är den viktigaste saltkomponenten). Ekholm demonstrerar skillnaden med ett exempel.
– Utanför Helsingfors har vi kring 500 milligram sulfat per liter brackvatten, medan till exempel sjön Pielinen i östra Finland har en sulfathalt på 2,5 milligram per liter.
Djur- och växter sol lever i brackvatten är naturligt anpassade till högre salthalter, men det är inte sötvattensarterna. Därför finns det en del frågetecken kring hur förhöjda sulfathalter påverkar vattenmiljön som får ta emot avrinningen från gipsbehandlade åkrar.
– I Savijoki har vi i medeltal cirka 12 mg sulfat per liter. Jag uppskattar att koncentrationen kan stiga till 30–40 milligram i medeltal under de två första åren, säger Ekholm.
Enligt honom visar undersökningar utomlands att så höga halter inte påverkar sötvattenorganismer. Vid Jyväskylä universitet visar ett pågående pro gradu-arbete att näckmossan Fontinalis antipyretica påverkas av förhöjda sulfathalter först då dessa stiger klart över de nivåer som uppskattas bli aktuella i Savijoki.
– Jag förväntar mig att vi inte kommer att se några ekologiska effekter av gipsbehandlingen. Men osvuret är bäst – forskning kan ge överraskande resultat, konstaterar Ekholm.
Inom SAVE-projektet följer forskarna med de biologiska parametrar som föreskrivs i EU:s vattenramdirektiv. Sådana är bland annat bottendjur, fisk, vattenväxter och fastsittande kiselalger.
Ekholm nämner ytterligare en potentiell, men ännu icke konstaterad fördel med gipsen.
– Rester av bekämpningsmedlet glyfosat läcker även de ofta ut från åkrarna till vattendragen. Eftersom glyfosat liksom fosfat förekommer som anjoner (negativt laddade molekyler) är det möjligt att glyfosat reagerar kemiskt på samma sätt som fosfaten och binds fastare till lerpartiklarna som stannar kvar i åkerjorden. För att få en uppfattning om huruvida det här fungerar i praktiken tar vi regelbundet prov på glyfosat och andra bekämpningsmedel i Savijoki.

En viktig del av SAVE-projektet är att undersöka hur gipstransporten och spridningen på åkrarna fungerar i praktiken. I Finland är tillgången på gips närmast obegränsad eftersom enorma berg av gips vuxit upp vid apatitgruvan i Siilinjärvi i norra Savolax allt sedan 1960-talet. Gipsen är en biprodukt från framställningen av fosforsyra i Yaras konstgödselfabrik. Yara deltar i SAVE-projektet genom att donera hälften av gipsen som nu sprids ut på åkrarna i Lundo.
Gipsen transporteras till Lundå i långtradare, vilket innebär en viss utmaning. Med en dosering på 4 ton per hektar blir den totala mängden gips 6 200 ton för 1 550 hektar. Det torde innebära kring 200 långtradartransporter på den 600 kilometer långa sträckan mellan Siilinjärvi och Lundå, vilket utgör en inte helt försumbar miljöbelastning.
– Återvinningen av en industriell biprodukt, som det hittills inte funnits mycket användning för, är givetvis bra, men det är en nackdel att de områden som är mest aktuella för gipsbehandling ligger så långt från gipslagret, säger Ekholm.
Han nämner att det i framtiden kan finnas en möjlighet att använda gips som uppstått som biprodukt vid industriers och kraftverks rökgasrening på betydligt närmare håll än Siilinjärvi.
För jordbrukarna innebär gipsspridningen inte några större investeringar eftersom den kan utföras med den utrustning som redan används för kalkspridning eller torrgödselspridningen som redan finns på många gårdar.
Johan Åberg, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, har goda erfarenheter av gipsspridning på sina åkrar i Nagu. Det skedde för några år sedan som en del av Yaras förbindelse att bidra till minskade utsläpp i Östersjön.
– Det var lätt att sprida gipsen och under några år efteråt kunde jag lämna bort fosforgödslingen utan att det inverkade på skörden, berättar Åberg.
Han noterade också att vattensamlingarna på åkrarna nu hade klart vatten och inte lergrumligt såsom tidigare. Åberg efterlyser ännu större satsningar på gips än de som nu görs i Lundå men betonar också att åtgärder som att bevara en god markstruktur och använda rätt växtföljd är viktiga för att hålla kvar näringsämnen på åkern.
På samma linje är professor Eila Turtola vid naturresursinstitutet LUKE. Hon var med om att utföra den ovannämnda studien av gipsens inverkan på avrinningsvattnet och ser gipsbehandling som en av flera åtgärder för att minska närsaltsläckaget. Att undvika att packa jorden genom att köra på våt mark, att anpassa gödslingen efter näringsnivåerna i jorden och att hålla åkerdräneringen i skick är minst lika viktigt.

I Sverige har man gått in för att motverka fosforläckaget med hjälp av strukturkalk. Här har inte funnits intresse för gipsbehandling. Strukturkalken skiljer sig från jordbrukskalken som används i Finland för pH-reglering, genom att den förutom kalciumkarbonat även innehåller kalciumoxid.
Kjell Weppling, affärsutvecklingsdirektör på kalkproducenten Nordkalk i Pargas, berättar att strukturkalken förbättrar jordens fosforbindande förmåga genom att öka jordens kornighet och genom att aktivt binda fosfor så att kalciumfosfat uppstår. I Litauen finns en studie som visar att strukturkalkens fosforbindande förmåga är märkbar ännu tio år efter kalkspridningen. Enligt undersökningar vid Sveriges lantbruksuniversitet ger jord som behandlats med strukturkalk mindre dragmotstånd vid bearbetningen, vilket sparar energi.
– I Finland är vi ännu bara i startgroparna när det gäller användningen av strukturkalk, säger Weppling, som efterlyser noggrannare jämförande studier av strukturkalkens och gipsens effekter.
MTT:s undersökning visade visserligen att gips är effektivare än kalk, men i den studien användes kalciumkarbonat och inte strukturkalk. Petri Ekholm vid SYKE avslöjar att det finns planer på jämförande undersökningar av strukturkalk och gips, men att finansieringen ännu är öppen.


SAVE

– projekt som drivs av Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral
– ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt
– finansieras av miljöministeriet 2016–2018
– del av det EU-finansierade NutriTrade-projektet som vill utveckla nya frivilliga åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd
– omfattar 1 550 hektar åkermark vid Savijoki i Lundå
– 55 jordbrukare deltar frivillig


Gips i överflöd

– gipsen som används inom SAVE kommer från Siilinjärvi apatitgruva och är en biprodukt från Yaras framställning av fosforsyra
– gipsberget vid gruvan innehåller 1,3 miljoner ton gips
– de 6 200 ton som används inom SAVE produceras i Siilinjärvi på lite mer än ett och ett halvt dygn
– hittills har det inte hittats någon storskalig användning för gipset


 

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2016.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Resultat för miljögifter:

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad.

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt.

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre.

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna.

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner?

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.

Mat ur naturen: kirskål och duntrav

De späda skotten av kirskål är användbara i matlagningen på en mängd olika sätt. Duntravens unga skott kan med fördel ersätta sparris eller bondböna.

Biodiversitetens diversa betydelse

Vid sidan av klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald ett av de allra största hoten mot naturen globalt.

Vegetarisk mat: Smak och placering viktigast

Genom att ändra våra kostvanor kan vi minska på utsläppen. Enligt en undersökning kan vägen till klimatsmarta mattjänster gå via stora satsningar på tillgänglighet och att storköken lär sig laga smaklig vegetarisk mat.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? 

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland.

Torskens återkomst dröjer

Saltpulserna 2014–2015 såg först ut att blåsa nytt liv i Östersjöns torskstammar, men syrebristen stör fortfarande fortplantningen och torskarna lider av brist på föda. Vi lär få vänta länge innan torskfångsterna i våra vatten når upp till rekordåren under 1980-talet.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Skogsavfall ska göra kläderna vitare

Optiska vitmedel används i många produkter för att ge dem ett fräscht utseende, men de är inte biologiskt nedbrytbara och medför problem för både hälsa och miljö. Om forskare vid Åbo Akademi får som de vill, har vi snart ersatt de traditionella vitmedlen med miljövänliga sådana.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Små kraftverk – stor skada för fisken

Små vattenkraftverk har marginell betydelse för landets energiförsörjning, men deras inverkan på vattendragens funktion som vandringsleder för fiskar är desto större. Miljöorganisationer föreslår nu en lagändring som skulle göra det möjligt att förpliktiga kraftverksbolagen till att bygga fisktrappor där detta är motiverat.

Klimatförändringen sätter spår i havet

Havet står i fokus för forskningen vid Husö biologiska station på Åland. – Klimatförändringen och övergödningen är nära sammankopplade, berättar stationsföreståndaren Martin Snickars.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Holkdags för fladdermöss

Fladdermössens bostadsbrist kan avhjälpas genom att sätta upp enkla holkar på en husvägg. Då hålls de bättre borta från husens vindar samtidigt som du får följa med de effektiva myggfångarna på nära håll.

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Planktonmatchning i Östersjön

Stigande havstemperatur ser ut att föra växtplanktonets och djurplanktonets säsonger närmare varandra i Östersjön. Forskare tror att det kan leda till minskad intern belastning i det övergödda innanhavet.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Sandtagsidyll

Övergivna sandtag där naturen igen fått ta över har blivit små oaser för häckande fåglar.