Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
36464.jpg

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.

Internationella naturvårdsunionen IUCN upprätthåller ett register, den Röda listan, över hotade arter världen över. Enskilda länder upprätthåller egna register över de inhemska arternas hotstatus.
Finland har gjort ett digert jobb med den nya rödlistan. 15 arbetsgrupper med sammanlagt 160 experter lyckades evaluera hotstatusen för 21 938 arter. Detta utgör knappa hälften av det totala artantalet, ungefär 45 000 arter. Av de evaluerade arterna bedömdes 2 247 (10,5 procent) som hotade. Den röda listan upptar också arter som försvunnit (RE), är nära hotade (NT) eller som man inte vet tillräckligt mycket om för att kunna avgöra hotstatusen (DD). Dessa arter inräknat upptar Finlands röda lista  4 960 arter (23,2 procent).

Finland i världen
I ett världsvitt perspektiv är Finland bara en mindre eller större del av arternas utbredningsområde. En art som är hotad i Finland är inte nödvändigtvis upptagen på den globala röda listan. Många sydligare arter har sina nordligaste förekomster i Finland. Den lilla skalbaggen Xylophilus corticalis, som inte fått något allmänt namn förekommer i Finland bara på ett avgränsat område söder om Jyväskylä och klassas hos oss som starkt hotad (EN). Den är dock allmän i Norge och Centraleuropa och klassas av IUCN som livskraftig (LC).
Några enstaka arter har snäppet lägre hotstatus i Finland än globalt. En enda art som hos oss klassas som livskraftig är upptagen på den globala rödlistan. Det är storspoven, som globalt är nära hotad (NT).

Många hotade arter i skogar och kulturlandskap
Största delen av de hotade arterna lever i skogar (36,2 procent) och i kulturlandskap (22,3 procent). Fortfarande ökar arternas hotstatus i dessa miljöer, men farten har minskat något. 108 skogslevande arter är mer hotade än för tio år sedan, medan 81 arter klarar sig bättre nu. Nästan hälften av alla hotade skogsarter lever i lundskogar, och en dryg tredjedel i gammelskogar. Den största enskilda hotorsaken är minskningen av död ved. I södra Finland har andelen död ved faktiskt ökat marginellt men är fortfarande alltför liten för att trygga fortlevnaden hos alla arter som är beroende av ved i olika stadier av förmultning. Det nya hyggesförfarandet där även stubbar och ris tillvaratas som biobränsle minskar mängden död ved ytterligare.
Kulturlanskapens invånare, framför allt kärlväxter och fjärilar, hotas främst av att öppna områden växer igen. Förändringar i djurhushållningen har lett till att mängden tillgänglig dynga minskat drastiskt, vilket drabbar främst skalbaggar. De arter som uppvisar positiva trender är övervägande sydliga skalbaggar och fjärilar som gynnats av de många varma somrarna under 2000-talet.

Stränder och kalfjäll speciellt utsatta
Där skogens och kulturlandskapets arter klarar sig bara lite sämre än för tio år sedan går det riktigt illa för arter som främst lever på våtmark, klippor, stränder och kalfjäll. Våtmarksarterna hotas främst av utdikning och torvtäkt. Lavar och mossor blir under gruvor och stenbrott. Strandarterna lider då stränderna växer igen.

Samma på engelska – var blev svenskan?
På miljöcentralens webbsidor,www.miljo.fi, finns rikligt med information om rödlistan. Den intresserade kan ladda ner hela den röda boken på 683 sidor, som är skriven parallellt på finska och engelska. På svenska finns en enda ynklig sida med sammandrag. Glädjande är i alla fall att artlistorna genomgående utöver det veteskapliga namnet också har både finska och svenska namn, i de fall sådana existerar.

Vinnare och förlorare i Finlands natur

Hotstatusen har på tio år ökat för 356 arter och minskat för 186.
Vem har klarat sig bra och för vem har det gått sämre? Här följer några exempel.

Arter som det gått bättre för:

Många skalbaggar har gynnats av att man lämnat kvar träd, framför allt aspar, på hyggen. Den svarta smalpraktbaggen (Agrilus ater) har gått från akut hotad (CR) till ”bara” sårbar (VU), medan den gråbandade barkbocken (Xylotrechus rusticus) och den svartfläckiga aspvedbocken (Saperda perforata) som tidigare var nära hotade (NT) nu anses vara livskraftiga (LC).

Gråsälen (Halichoerus grypus) är numera livskraftig (LC) istället för nära hotad (NT) Stammen uppgår till 3 000 exemplar och honornas förökningsförmåga är normal.

Olivskinn (Amaurodon mustialaënsis) är en ticka som klassificerats som nationellt utdöd (RE). Vid noggranna ekologiska inventeringar kunde man konstatera att den kan vara mycket liten, växa under stubbar och i själva verket är livskraftig (LC).

År 1990 häckade 30–50 par vitryggiga hackspettar (Dendrocopos leucotos) i Finland och fågeln klassades som akut hotad (CR). Ifjol var antalet par 120–180. Det intensiva skyddsarbetet har lett till att fågelns hotstatus kunde sänkas till starkt hotad (EN).

Arter som det gått sämre för:

Brushanen (Philomachus pugnax) är en av de arter vars hotutveckling fått mest uppmärksamhet. En av våra före detta allmännaste myrfåglar klättrade inte sakta upp på rödlistan utan landade direkt från livskraftig (LC) på starkt hotad (EN). Nedgången är en följd av utdikning av myrar här i Finland, men beror också på miljöförändringar på övervintringsloklerna i Afrika och på att fågeln jagas utomlands. I världen klassas brushanen ännu som livskraftig.

Saimenvikaren (Pusa hispida saimensis) är Finlands enda endemiska art, eller egentligen underart. Fram till år 2005 ökade stammen sakta, men efter det har det gått neråt. De milda vintrarna ökade ungdödligheten från 8 till 30 procent. Då årskullarna varit små kommer förökningstakten att vara låg under kommande år. Många saimenvikare drunknar fortsättningsvis i fisknät. Saimenvikaren som tidigare varit starkt hotad (EN) klassas nu som akut hotad (CR).

Växter som är anpassade till ett liv på kalfjällen har ofta väldigt små växtområden, vilket gör dem känsliga för slumpmässiga variationer. Då klimatet blir varmare har fjällväxterna ingenstans att ta vägen. 12 fjällväxter är mer hotade nu än för tio år sedan, bland dem isranunkeln (Ranunculus glacialis) som gått från livskraftig (LC) till nära hotad (NT),  fjällklockan (Arnica angustifolia) som varit nära hotad (NT) och nu är sårbar (VU), och Skandinaviens minsta orkidéart dvärgyxne (Chamorchis alpina) som gått från nära hotad (EN) till starkt hotad (CR).

Den större vattenödlan (Triturus cristatus) förökar sig i små fisklösa dammar. Om dammen torkar ut dör ungarna. Då klimatet blir varmare torkar dammarna ut snabbare. Hyggen gör också att mikroklimatet blir varmare och dammarna torkar ut. Vattenödlan gick från sårbar (VU) till starkt hotad (EN).

Camilla Ekblad. Finlands Natur 1/2011.
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver:

Resultat för natur:

65308_t.jpg

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.
65301_t.jpg

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.
64359_t.jpg

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.
64389_t.jpg

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.
64376_t.jpg

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.
61364_t.jpg

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.
61400_t.jpg

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.
58826_t.jpg

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?
57098_t.jpg

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.
57000_t.jpg

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.
55238_t.jpg

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.
51294_t.jpg

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.
51293_t.jpg

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.
47046_t.jpg

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.
45566_t.jpg

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”
44127_t.jpg

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.
42472_t.jpg

Sandtagen har betydande naturvärden

”Sandtag är fula sår i landskapet som borde motarbetas i naturskyddets namn”. Den här allmänna uppfattning är dags att åtminstone delvis överge.
42470_t.jpg

Snöleoparden exempel – djurparker bidrar till artskyddet

Idag fångar djurparkerna inte längre nya snöleoparder i naturen. Istället har parkerna lyckats få sina snöleoparder att föröka sig väl och djuren bidrar nu till ökad kunskap, som används vid studier och skydd av viltlevande snöleoparder.
42461_t.jpg

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.
36534_t.jpg

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.
36533_t.jpg

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.
36515_t.jpg

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.
36513_t.jpg

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.
36510_t.jpg

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.
36507_t.jpg

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.
36502_t.jpg

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.
36497_t.jpg

Ny mask syrsätter havsbottnar

Marinbiologer har länge varnat för svåra ekologiska följder av introducerade arter i Östersjön. Men nu verkar en av nykomlingarna, havsborstmasken Marenzelleria, tvärtom ha en positiv effekt.
36463_t.jpg

Naturen reagerar på förändrat klimat

Också i Finland är klimatförändringen ett faktum. Det är klimatforskarna så gott som eniga om. Det syns nu också i floran och faunan i vårt land. Det visar ett ökande antal uppföljningsstudier.
36462_t.jpg

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.
36466_t.jpg

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”
36470_t.jpg

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.
36467_t.jpg

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.
36464_t.jpg

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.
36473_t.jpg

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.
36484_t.jpg

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.
36482_t.jpg

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.
36496_t.jpg

Miljödebatten förutsätter att kyrkan ser om sitt eget hus

Nytillträdda biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har en hel del järn i elden när det gäller miljöfrågor. Han har forskat i kristendomens förhållande till naturens bevarande och han har medverkat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om miljö och hållbar utveckling vid Åbo Akademi. Han leder också Borgå stifts miljögrupp.
36493_t.jpg

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.
36491_t.jpg

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet. En stund tidigare då jag stod nedanför Tuolljehuhtputs delvis snötäckta klippstup kom en skur med äkta snöslask drivande över fjället. Och nu skriver vi alltså den 17 juli…
36490_t.jpg

Svarta huggormar och fiskande snokar

Få människor förhåller sig likgiltigt till ormar. De flesta har någon form av ormskräck och vill helst att ormarna inte blir närgångna. Om man tar sig tid att studera dem närmare finner man att de trots allt är ganska spännande varelser som liksom andra organismer uppvisar en del intressanta anpassningar till sin miljö.
36486_t.jpg

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!
36485_t.jpg

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.