Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

På våren är gula stråk av tallpollen ofta det första som man lägger märke till. Först ser man kanske pollenstrimmor på fönsterbrädet eller bilen, men så småningom finns pollen på alla föremål. Tack vare små luftsäckar samlas tall- och granpollen också på vattenytan. Vid lugnt väder kan hela kusten liksom öarna och sjöarna ramas in i gult i slutet av maj eller början av juni. Senare på året kan man ibland se lokala brunröda stråk som främst innehåller sporer av rostsvampar som lever på barr.

Små vattensamlingar och diken är ofta helt täckta av en film av mikroorganismer. Det kan likna effekten av torrt damm eller pollen, men vanligen rör det sig om alger och/eller bakterier. Om hinnan från ett visst håll (om man har ljuset i ryggen eller rakt framifrån), ser ut som en guldfärgad spegel, är det ganska sannolikt att det handlar om guldalger. Vissa encelliga guldalger lever till och med helt utanpå vattenytan (Chromophyton). Vid lugnt väder kan deras celler ställa sig parallellt så att alla fungerar som små speglar. De aktuella guldalgerna omges därtill av kisel­fjäll vilka torde öka reflektionen av ljus.
Det finns också många arter av alger som kan färga vattenytan grön eller röd (till exempel bland släktena Euglena, Botryococcus och Chlamydomonas), liksom en hel del bakterier som lever i anslutning till vattenytan. Givetvis finns det också små kräftdjur, hjuldjur, ciliater såsom toffeldjur och mycket annat smått, som lever flott i, på och av vattenytans bakterierika slemskikt.Det händer då och då att ett slemskikt långsamt blåser iland och bildar märkliga bubblor. Ett sådant fenomen noterades i Pargas sötvattenbassäng i augusti 2010. Slemmet kan ursprungligen ha kommit från alger eller andra organismer. I fallet Pargas föreföll slemmet komma från dinoflagellater, den algtyp som just då fanns rikligt i vattnet. Också vattenväxter kan ge ifrån sig slem­artat organiskt material som kan orsaka skumbildning. I rent vatten bildas inget varaktigt skum, inte ens vid storm. För att synligt och varaktigt skum skall bildas måste det alltså finnas något organiskt eller annat skumbildande ämne i vattnet.

Ibland blir vattenytan täckt av material från två håll samtidigt, nämligen stigande alger ochcyanobakterier samt kringflygande, fallande finfördelat växt- och djurmaterial. Särskilt efter vassens blomning finns det mycket blomrester som tillfälligt kan fångas upp på vattenytan, ofta tillsammans med bladlöss.
Skal av hinnkräftor kan ibland ingå. Skalen kan möjligen härröra från strömmingens eller löjornas avföring. I en strömmingsmage kan man nämligen ofta finna hundratals hinnkräftor. En hel del sådana skal torde passera genom fisken. Hinnkräftornas skalrester kan lätt fånga en gasbubbla inne i tarmen eller senare i vattnet och därefter flyta till ytan.

Det händer att stormar till exempel i östra Europa för med sig bladlöss och andra insekter ända till oss, ”så in i Norden” kunde man med fog säga.  I maj 2010 hamnade miljarder (vid det laget döda) bladlöss i Ålands hav och Bottenhavet. Tack vare sin ringa vikt och vattenavstötande kroppsyta flöt de länge omkring på vattenytan och ansamlades i tjocka skikt. De ruttnade inte heller i det kalla havsvattnet. Ytan färgades röd eller brun i kilometerlånga och tiotals meter breda stråk.
Vi begåvas också då och då med matjord och sand som virvlas upp på någon stäpp, liksom också med sot från trafik och skorstenar. I början av augusti 2010 blåste det in en hel del sot från skogsbränder i Ryssland. Då kunde man se fläckar med sot och algblomning i en salig röra även kring Åland.

Vulkaner kan som känt slunga upp en ofantlig mängd sot och partiklar i luften, till och med så mycket att det stör flygtrafiken. Det är dock inte så mycket man ser på ytan eller ens i vattnet, förutom just i samband med nedfallet. Det mesta av materialet sjunker nämligen. Men till exempel i myrar, sjösediment och hällkar kan man lätt finna vulkanisk aska. Det mesta av all ”färsk” vulkanisk aska hos oss härrör från det stora utbrottet på Island våren 2010.
Det är nästan alltid av intresse att undersöka missfärgat vatten och ovanliga fenomen på vatten­ytan. Dels kan det råka handla om någon ny och spännande organism, dels röra sig om någonting som påverkar vattenkvaliteten och rentav vår hälsa. I regel kan vattenprover vid behov lagras några dagar i kylskåp (gärna i en plastpåse eller en öppen burk), men givetvis är det lättast att analysera alldeles färskt material.

Tore Lindholm. Finlands Natur 2/2013.
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Resultat för natur:

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.

Sandtagen har betydande naturvärden

”Sandtag är fula sår i landskapet som borde motarbetas i naturskyddets namn”. Den här allmänna uppfattning är dags att åtminstone delvis överge.

Snöleoparden exempel – djurparker bidrar till artskyddet

Idag fångar djurparkerna inte längre nya snöleoparder i naturen. Istället har parkerna lyckats få sina snöleoparder att föröka sig väl och djuren bidrar nu till ökad kunskap, som används vid studier och skydd av viltlevande snöleoparder.

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.

Ny mask syrsätter havsbottnar

Marinbiologer har länge varnat för svåra ekologiska följder av introducerade arter i Östersjön. Men nu verkar en av nykomlingarna, havsborstmasken Marenzelleria, tvärtom ha en positiv effekt.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Också i Finland är klimatförändringen ett faktum. Det är klimatforskarna så gott som eniga om. Det syns nu också i floran och faunan i vårt land. Det visar ett ökande antal uppföljningsstudier.

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.

Miljödebatten förutsätter att kyrkan ser om sitt eget hus

Nytillträdda biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har en hel del järn i elden när det gäller miljöfrågor. Han har forskat i kristendomens förhållande till naturens bevarande och han har medverkat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om miljö och hållbar utveckling vid Åbo Akademi. Han leder också Borgå stifts miljögrupp.

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet. En stund tidigare då jag stod nedanför Tuolljehuhtputs delvis snötäckta klippstup kom en skur med äkta snöslask drivande över fjället. Och nu skriver vi alltså den 17 juli…

Svarta huggormar och fiskande snokar

Få människor förhåller sig likgiltigt till ormar. De flesta har någon form av ormskräck och vill helst att ormarna inte blir närgångna. Om man tar sig tid att studera dem närmare finner man att de trots allt är ganska spännande varelser som liksom andra organismer uppvisar en del intressanta anpassningar till sin miljö.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.