Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Han tror på elbilens framtid

Trafiken står för en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Av denna andel bidrar vägtrafiken med 90 procent. Att ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med elbilar vore ett sätt att minska utsläppen.

Jukka Järvinen förespråkar elbilar och förnybar energi, gärna från solpaneler. Foto: Magnus Östman

Att elbilen är ett miljövänligt alternativ då det gäller avgaser och motorbuller kan säkert alla hålla med om. Men elenergin som driver bilen ska produceras någonstans och många har befarat en markant ökad energikonsumtion om elbilar börjar ersätta bensin- och dieseldrivna fordon i stor skala. Finns det rentav i så fall behov att bygga nya kärnkraftverk? Eller måste man börja utnyttja mer energi från fossila energikällor?
– Definitivt inte, svarar elbilsförespråkarna.
– Förbränningsmotorerna i bensin- och dieseldrivna bilar representerar en extremt energislösande teknik. En bil som drar sex liter bensin på 100 kilometers körning utnyttjar bara 1,5 liter för att driva bilen framåt. Resten blir värmeenergi som inte utnyttjas. Därför skulle en övergång till elbilar, som utnyttjar 95 procent av energin för själva driften, innebära en inbesparing av den totala energi samhället förbrukar.
Det säger Jukka Järvinen, elbilsexpert som har 14 års erfarenhet av att utveckla batterier för elbilar. Järvinen levererade i början av februari den Elcat-paketbil som nu blivit Ålands naturskolas fortskaffningsmedel.
Järvinen påpekar att laddningen av elbilarna skulle vara koncentrerad till natten, då elkonsumtionen och elpriset är som lägst. Elnätets maximala kapacitet skulle därmed inte belastas.
Han ser också goda möjligheter för enskilda konsumenter att använda el av egen produktion (solenergi och vindkraft) för laddningen av den egna bilen. 
– Moderna litiumjonbatterier har hög verkningsgrad och kan utnyttja små energimängder från solpaneler och vindkraftverk vid ogynnsamt väder.

För närvarande existerar tre kategorier av bilar med någon form av eldrift. Förutom egentliga elbilar som laddas från eluttag, har de flesta större biltillverkare idag hybridbilar som tar till vara energi i form av el från en vanlig förbränningsmotor. Elströmmen används för att driva en elmotor, som komplement till förbränningsmotorn. Det senaste tillskottet på marknaden för bilar med eldrift är laddningsbara hybrider, med en elmotor som kan laddas på samma sätt som hos egentliga elbilar. Gemensamt för alla tre kategorier är att energin från inbromsningar med motorns hjälp tas tillvara och kan användas av elmotorn.

Som gammal räv i batteribranschen tror Jukka Järvinen starkt på att batteritekniken ännu har mycket att ge. Ett avgörande steg har varit övergången från blybatterier till litiumjonbatterier. Det innebar en ökning av energiverkningsgraden från 75 till 99 procent. Litiumjonbatterierna är dessutom klart lättare än motsvarande med bly, och de klassas inte som farligt avfall.
Järvinen berättar att en ny teknik som försnabbar och effektiverar serietillverkningen av batterier är på väg. Om de så kallade foliefria batterierna slår igenom innebär det en revolution för elbilsbranschen.
– Jag tror att tekniken redan om några år gör det möjligt för elbilar i dagligt bruk att köra 400 kilometer på en laddning. 
Järvinen hoppas också att den teknik som redan finns för att snabbt konvertera bensindrivna bilar till elbilar allmänt skulle börja tas i bruk i vanliga bilverkstäder.
– Om en verkstad kan konvertera en bil om dagen skulle det innebära att mängder av äldre bilar inte behöver skrotas utan kan få ett fortsatt liv som miljövänliga fordon, säger Järvinen. 

 

I Finland har flera försök gjorts att i större skala konvertera bilar med förbränningsmotor till att bli eldrivna. Det kändaste exemplet är Elcat-bilarna som konverterades i hundratal och till stor del exporterades. Fabriken som utförde konverteringen gick dock omkull och det har hittills varit svårt att hitta lönsamhet i den här verksamheten.
Järvinen är kritisk till att man i Finland inte gjort mer för att gynna elbilsmarknaden. Skattelättnaderna för elbilar är till exempel minimala, speciellt i jämförelse med våra nordiska grannländer. Fordonsskatten för en elbil kan till och med bli högre än för motsvarande bensindrivna bil, trots att koldioxidutsläppen är noll. Det beror på att bilens vikt i högre grad inverkar på skatten för bilar som inte är bensindrivna.
– Det är klart att staten också slår vakt om den nuvarande bensinförsäljningen. Den höga bensinskatten är en god inkomstkälla för statskassan, konstaterar Järvinen.
Han bedömer att eftersom stora satsningar på så många olika drivmedel (etanol, biodiesel, biogas, vätgas) i alla fall är igång kommer framtidens bilpark att bestå av ett antal olika biltyper. Elbilarna har en given plats bland dem. 

 

Fakta / elbilar

• Finlands elbilspark är ännu liten, kring 350 bilar, vilket gör att Finland ligger långt efter många andra länder. Som jämförelse kan nämna att Europas populäraste elbil, Nissan Leaf, såldes 2013 i 11 120 exemplar bara i Europa

• laddningen av 100 000 elbilar skulle inte förbruka mer än knappt en procent av Finlands totala elproduktion (se Jukka Järvinens beräkningar nedan)

• en tumregel är att man med dagens elpriser kan köra 100 km för 2 euro. En bilist som kör 10 000 km i året betalar då 200 euro i bränslekostnader. Motsvarande bensinkostnader är fem gånger större

• elbilar kan laddas vid en vanlig elstolpe på en parkeringsplats. En typisk laddning av tomma batterier tar 8–10 timmar. Speciella laddningsstationer, som finns i tiotal i Finland i dag, ger en laddningstid på ned mot 15 minuter

• med dagens elbilar kör man 100–200 kilometer på en laddning  

 

Hundratusen elbilar tar under en procent av totala elförbrukningen

I ett framtidsscenario utgår vi från att en miljon elbilar är kopplade till stamnätet om natten (i huvudsak) och körsträckan i medeltal är under 50 kilometer i dygnet (säkerhetsmarginal 70 km/dygn). En typisk elbil förbrukar 16 kWh per 100 km av batteriets laddning. Om batteriladdarens verkningsgrad beaktas tillsammans med säkerhetsmarginalen landar vi vid 21 kWh per 100 km. Dygnsförbrukningen blir då: 21 kWh /100 km * 0,7 = 14,7 kWh/dygn.
Om natten har man åtminstone 6 timmar på sig att ladda sin bil. Då blir effekten i medeltal 2,45 kW för 6 timmar. För en miljon bilar blir effekten 2,45 GW. Den här effekten ryms ännu mycket väl inom den variation vi har i dagens system.
En miljon bilar motsvarar ungefär hälften av hela Finlands bilbestånd. Om man tar en tiondel av detta (100 000 bilar) får man 147 MWh/dygn och 54 GWh i året. Det här kan jämföras med hela Finlands energiförbrukning, som är ca 80 TWh (80 000 GWh). Av detta utgör 54 GWh 0,0675%.

Jukka Järvinen

 

Magnus Östman. Finlands Natur 1/2014.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver:

Resultat för trafik

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.
Marcus Floman, Finlands Natur nr 4/2019

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Ljus som förorenar

Konstljus som sprids okontrollerat i höstmörkret är en miljö-olägenhet som uppmärksammas allt mer även i Finland. Det finns forskning som visar att både mänskor och djur kan ta skada av ljusförorening, speciellt om den naturliga dygnsrytmen blir störd. Men normer och gränsvärden för ljusförorening saknas helt i finländsk lagstiftning.
Magnus Östman, Finlands Natur 3/2015

Han tror på elbilens framtid

Trafiken står för en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Av denna andel bidrar vägtrafiken med 90 procent. Att ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med elbilar vore ett sätt att minska utsläppen.
Magnus Östman. Finlands Natur 1/2014.

Res över Östersjön på naturgas

I januari börjar världens mest miljövänliga kryssningsfartyg – åtminstone enligt Viking Line – trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace är framtidssäkrad, säger projektchef Kari Granberg.
Tina Nyfors. Finlands Natur 6/2012.

Med etanol mår miljön bättre

”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy.
Text och foto: Magnus Östman. Finlands Natur 2/2012.

Alla dessa överkörda djur

Trafiken gallrar hårt bland sommarens ungar av mårdhund och andra mindre däggdjur. Hur många miljoner däggdjur och fåglar som dör i trafiken är okänt men sorligt många rör det sig om.
Text & Foto: Hans Hästbacka. Finlands Natur 4/2010.